پایان کار تنیس ایران در بازیهای کشورهای اسلامی

Shargh - - ورزش -

امیــر والا معدنچی در مرحلــه یکچهارم نهایی رقابتهــای تنیس با شکســت برابر بازیکــن قطر از بازیهای کشــورهای اســامی کنار رفت. به گزارش ایســنا، در مرحله یکچهارم نهایــی تنیس بازیهای کشــورهای اســامی، امیر والا معدنچی، ملیپوش ایــران، بــه مصاف نماینــده قطر رفت کــه موفق به شکســت حریفش نشــد. معدنچی با نتیجــه ۲ بر 1 برابر بازیکن قطر مغلوب شد و به نیمهنهایی نرسید. پیشازاین حمیدرضا نداف، صدف صادقوزیری، غزل پاکباطــن و تیمهــای دونفره ایران با شکســت برابر حریفان خــود از بازیها کنار رفته بودند. بهاینترتیب کار نماینــدگان تنیس ایران در بازیهای کشــورهای اسامی بدون کسب مدال به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.