کیروش به تهران بازگشت

Shargh - - ورزش -

ســرمربی پرتغالی تیم ملی ایــران بعد از چند هفته مرخصی برای پیگیــری تمرینات تیم ملی به ایران بازگشــت. به گزارش ایسنا، کارلوس کیروش کــه از چند هفتــه قبل تهــران را ترک کــرده و به مرخصــی رفته بود، دیروز به تهران بازگشــت تا در تمرینات تیم ملی فوتبال ایران حاضر شود. تمرینات تیــم ملی از چند روز قبل به صورت غیررســمی در پژوهشــگاه نفت آغاز شــده و دســتیاران کارلوس کیروش گرداننــدگان تیم ملی بودنــد. پیشازاین برنامهای برای برگزاری تمرین در تهران ارائه نشده بود و قرار اســت تیم ملی روز پنجــم خرداد عازم اتریش شود و سپس روز چهاردهم ماه در پایتخت مونتهنگرو به مصاف این تیم برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.