پاسخ منفی «فرکی» به تراکتورسازی

Shargh - - ورزش -

ســرمربی ســابق ســپاهان و فــولاد، هدایــت تراکتورســازی را نپذیرفــت. بــه گــزارش ایســنا، تراکتورســازان که برای جانشــینی امیر قلعهنویی در حال مذاکــره با چند مربی از جملــه نکونام، عبدالله ویســی و حســین فرکی هســتند، پــس از مذاکره با ســرمربی سابق سایپا با جواب منفی او روبهرو شدند. حســین فرکی که سابقه سرمربیگری فولاد و سپاهان را دارد، دلیل جواب منفی خود را بیماری اعام کرد و گفت میخواهد استراحت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.