برنز ژیمناستیک آسیا بر ای کیخا

Shargh - - ورزش -

نماینده ایــران موفق شــد به مــدال برنز خرک حلقه رقابتهای ژیمناســتیک قهرمانی آسیا دست پیدا کند. به گــزارش مهر، رقابتهای ژیمناســتیک قهرمانی آسیا در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی استادیوم ملی تایلند در حال برگزاری است. ورزشــکارانی از ۲۲ کشــور در قالــب 1٥ تیم در این مســابقات حضور دارند. دیروز در ماده خرک حلقه ســعیدرضا کیخا با امتیاز ‪/14 ۷5‬پــس از نمایندگان چین به مدال ارزشمند برنز دست پیدا کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.