ضرورت انتشار آمارهای انتخابات به تفکیک شعب اخذ رأی

Shargh - - سیاست - محسن شريفزاده

در ســال 94 و قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم تلاش کردم تا آمارهــای انتخاباتی به تفکیک شعب منتشــر شود، ولي اين مهم ممکن نشد. البته الــزام قانونی هم وجود ندارد، اما بــا انجام اين کار مردم بهراحتی میتوانند دربــاره صحت آمارها به اطمینان برســند. امید است در انتخابات ارديبهشت 96، آمارها به تفکیک شــعب اخذ رأی اعلام شود. گفتنــي اســت، ســابق بر ايــن و پــس از انتخابات مجلــس نهم، در ســال90، آمارهــای انتخاباتی به تفکیک شــعب اخــذ رأی اعلام شــد کــه اقدامي بسیار ارزشمند بود. لازم اســت در اين انتخابات نیز آمارهــای انتخاباتی مشــابه با ســال90 به تفکیک شــعب اخذ رأی منتشر شود. هماکنون طیف وسیع و متنوعــی از افراد، در زمــان رأیگیری در حوزهها حضــور دارنــد و از تعــداد آرای کانديداهــا مطلع میشوند. ناظران شــورای نگهبان و بازرسان وزارت کشور و نمايندگان فرمانداری در پای صندوق حضور دارنــد. کانديداهــا نیز ناظرانی در شــعب اخذ رأی دارنــد. چندين نفر نیز برای امــور اجرائی انتخابات و مســائل رايانهای در حوزه حضور دارند که عمدتا از معتمدين محل هســتند. محافظین شعب نیز در تمــام طول مــدت انتخابات و شــمارش آرا حضور دارنــد. مســئولان و کارکنان مدارس يا مســاجد که انتخابات در آنجا برگزار میشود نیز از جمله افرادی هستند که از تعداد آرای کانديداها مطلع میشوند؛ بنابراين در صورت «انتشار آمار انتخابات به تفکیک شــعب اخذ رأی»، تحقیق دربــاره صحت آن برای تمامی اين افراد و حتی وابســتگان و آشــنايان آنها، امکانپذير اســت. پس از برگزاری انتخابات اســفند 90 و در همان ابتدای کار، با مشــاهده حجم عظیم اطلاعــات منتشرشــده، آن هم به تفکیک شــعب اخــذ رأی، ترديد در صحت آنهــا را جايز نديدم. اما با هدف کســب اطمینان کامل و همچنین قطعیت در مواجهه با شــکاکان، تحقیقات وسیعی را درباره ارقام منتشرشــده آغاز کردم. به همیــن منظور، در مــوارد متعددی در تهران و شهرســتانها نســبت به ارقام اعلامشده شــعب اخذ رأی، تحقیق کردم. تحقیقات انجامشــده مؤيد صحت ارقام اعلام شده بود. ارقام اعلامی وزارت کشور، دقیقا همان اعداد و ارقامی بود که در حوزههای رأیگیری شمارش شده بود؛ بنابراين در محاســبات و بررسیهای انجامشده درباره انتخابات ســال90 مورد استناد قرار گرفت و به نتايج و تحقیقات جالبی منتج شــد.وزارت کشور در قالبِ قريب به صد هزار صفحه، ريز آرای شعب اخذ رأی را در چهــار میلیون رديف اطلاعاتی اعلام کــرد. آن هم اطلاعاتی که قابل جســتوجو و قابل مرتبکردن بود. به اين معنا که هر فردی میتوانست تعــداد آرای کانديدای مورد نظر خود را در شــعبه مربوطه مشــاهده کند. همچنین ايــن امکان فراهم بود که نام هر يک از کانديداها، جســتوجو شده و ريز آرای مربوط به وی در شعب مربوطه به تفکیک مشاهده شود. همچنین امکانش بود که تعداد آرای يک کانديدا را از کم به زياد مرتب کرده و مشــخص کنــد کــه آن کانديدا، در کــدام منطقــه طرفداران بیشــتری دارد يا کدام منطقه بــه فلان کانديدا هیچ رأی نداده يــا حتی امکان مشــاهده تفاوت رفتاری میان رأیدهندگان زن با مرد نیز قابلاستخراج بود. «اعلام نتايج انتخابات به تفکیک شــعب اخذ رأی ،» زمینــه تحقیقات ارزندهای بــرای محققان را فراهم میکند. از طــرف ديگر اين روش، ترديد نســبت به نتايــج انتخابات را از بین میبــرد و بدنه جامعه را نســبت به نتايج انتخابات مطمئــن میکند و از اين طريق يــک مقاومت اجتماعی در مقابل بحرانهای انتخاباتی شــکل میگیرد.اعتمادبهنفس مسئولان برگزاری انتخابات در «انتشــار آمار شعب اخذ رأی» و قابل تحقیق بودن آمارهای منتشرشــده، به نتايج اعلامشــده اعتبار بخشــید. اطلاعات منتشرشده در پايگاه خبری وزارت کشور، در مدت کوتاهی بیش از 200 هزار بار مــورد بازديد قرار گرفت و در مدتی نه چنــدان طولانی، تعداد بازديد از اين صفحات از مرز 500 هزار گذشــت.هر يک از کانديداها میتوانستند اطلاعــات مربوط بــه خــود را از وزارت کشــور يا اين پايــگاه دريافت کرده و با اطلاعــات دريافتی از ناظران خود مقايســه کنند و عــلاوه بر آنان، هر فرد میتوانســت با مراجعه به اين پايــگاه تعداد آرای هر يــک از کانديداها در هر يک از شــعب اخذ رأی را مشــاهده و با افرادی کــه در زمان برگزاری در آن حوزه رأیگیری حضور داشتند، کنترل کند.انتخابات مجلــس نهم به لحاظ حجــم اطلاعات و آمارهای رســمی منتشرشــده، با هیچيــک از انتخابات قبل قابلمقايســه نیســت. نکته جالب اينکه «آمارهای اعلامشــده به تفکیک شــعب»، مورد نقد منتقدان قرار نگرفت و در جســتوجوی فضــای مجازی و مطبوعات، ترديدی نسبت به اين بخش از اطلاعات، مشاهده نشــد.امید است مسئولان انتخابات، امکان فعالشــدن جريانهــای نســنجیده يا مشــکوک را مد نظر داشــته باشــند؛ بنابرايــن برنامهريزی برای شکلدادن به يک مقاومت اجتماعی از طريق انتشار ريز آمارهای انتخاباتــی ضرورت دارد. يک مقاومت اجتماعــی بهراحتی میتواند ضمــن تأمین آرامش کشــور، در مقابل تشــکیکها جوابگو باشــد و به عنوان يک مانع در مقابل بحرانآفرينیها عمل کند. البته لازم اســت قبل از انتخابات، نســبت به انتشار آمارها به تفکیک شعب اخذ رأی اطلاعرسانی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.