انتقاد نایبرئیس مجلس از توقف رأیگیری در ساعت 24

Shargh - - سیاست -

شرق: علی مطهری، نايبرئیس مجلس، با انتشار متنی در اينستاگرام خود با عنوان «جمود به لفظ توســط شــورای نگهبان»، نســبت به اينکه شورای نگهبان گفته است چون از ساعت 24 به بعد، روز شنبه محســوب میشــود پس رأیگیری بايد خاتمه يابد هرچند دهها هزار نفر پشت در حوزههای رأیگیری باقی مانده باشند، انتقاد کرد.

اين انتقاد «مطهری» به مباحثی بازمیگردد که جمعهشب درباره حضــور مردم در صفوف انتخابات رخ داد. ماجــرا از اين قرار بود که عصــر جمعه، پس از صفوف طولانی مــردم در حوزههای رأیگیری، انتخابات تا ساعت ‪23 22،‬ و در آخر 24 تمديد شد؛ اما گفته شد پس از ساعت 24 حق اخذ رأی از مراجعهکنندگان را ندارند.

در همین رابطه سامانی، سخنگوی وزارت کشور، گفت: «قطعا بعد از ســاعت 24 هیچ رأيی را نمیتوانیم اخذ کنیم. شورای نگهبان هم به ناظران خودشان در شهرســتانها اعلام کردند که فرايند اخذ رأی تا ســاعت 24 اتمام پذيرد». به گزارش «خانه ملت»، «علی مطهری» در بخشــی از يادداشت خود نوشــته: «در ســاعات پايانی انتخابات رياستجمهوری و شوراها، درحالیکه عده زيادی خصوصا در تهران پشت درهای حوزههای رأیگیری صف کشیده بودند، شورای نگهبان اعلام کرد طبق قانــون انتخابات که میگويد رأیگیری در روز جمعه صورت میگیرد، از ساعت 24 ديگر رأیگیری نمیشود.

اين قضیــه من را ياد داســتان امام صــادق)ع( و برخی افراد که اســماعیل فرزند ايشان را امام بعدی میدانســتند، انداخت که پس از رحلت اســماعیل، امام صادق)ع( پیکــر او را در محلی قرار داد با پارچهای که روی آن نوشــته شــده بود: «اسماعیل يشهد ان لا الله الا الله و ان محمد رسول الله»؛ برای آنکه مردم بفهمند اسماعیل از دنیا رفته و بعدا نگويند امام بعدی اسماعیل است، يا نگويند او غايب شده و در آخرالزمان ظهور میکند. از آن پس برخی افراد وقتی که يکی از نزديکانشان از دنیا میرفت، روی پارچهای همان جمله را مینوشتند که «اسماعیل يشهد...» چون امام صادق چنین نوشته بود؛ درحالیکه نام میت چیز ديگری بود؛ يعنی جمود به لفظ میورزيدند.»

او در ادامه آورده: «شورای نگهبان هم گفته است چون از ساعت 24 به بعد، روز شــنبه محسوب میشــود و در قانون آمده است روز جمعــه، پس رأیگیری بايد خاتمه يابد هرچند دهها هزار نفر پشــت درِ حوزههای رأیگیری باقی مانده باشند؛ درحالیکه ادامه رأیگیری مثلا تا يک ســاعت بعد از نیمه شب از کسانی که تا ساعت 24 پشت درها باقی ماندهاند، به اين معنی نیســت که رأیگیری در روز شــنبه انجام شــده اســت و عقل ســلیم حکم میکند از چنین افرادی اخذ رأی شــود و حق آنها ضايع نشــود. اينگونه تفسیرها از قانون را حقا بايد جمود به لفظ نامید. امیدوارم ســاير تفسیرهای شورای نگهبان از قوانین اينگونه نباشد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.