جهانگیری: رأی معنادار ملت قدرتی مضاعف به دولت تدبیر و امید داد

Shargh - - سیاست -

ایرنا :

«اســحاق جهانگیــری»، معاون اول رئیسجمهــوری، با صدور پیامی، پیروزی انتخابات 29 ارديبهشــت را به مــردم و رئیسجمهور منتخــب تبريک گفــت. در متن پیام جهانگیری آمده اســت: «پیروزی بزرگ ملت، تحقّق خواست بلند رهبری معظم انقلاب و تداوم انديشه و راه اصلاحات و اعتدال را به همه شــهروندان عزيز، شــخصیتهای ملی، علما و مراجع، دانشــگاهیان و معلمان و دانشــجويان، اصحاب انديشــه و فرهنــگ و هنر و قلــم، کارگران و کشــاورزان و به منتخب شايسته مردم حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی صمیمانه تبريک میگويم. حماســه تاريخی ارديبهشــت 96، برگ زرين کارنامه ملت ماســت، ملتی که با رشد و بلوغ سیاســی خود به مردمسالاری جلــوهای نو داد و نــام ايران را بر قله بلند افتخــار و اقتدار در منطقه و جهان نشــاند. ملتی که با حضور و مشــارکت و رأی معنادار خود در انتخابات رياســتجمهوری و شوراهای اســلامی شهر و روستا قدرتی مضاعف به دولت تدبیر و امید داد تا راه دشــوار آزادی و پیشــرفت و رفاه ملی ادامه يابد».

در ادامه اين پیام آمده اســت: «مردم به واقع کار را به شايســتگی تمــام کردند و همه سیاســتمداران و مســئولان را مرهون و مديون آگاهی، مسئولیتشناســی و زمانآگاهی خود ســاختند. ايرانیان عزيز، زنان و مردان، دختران و پســران، از دورترين و محرومترين روســتاها و شــهرها تا جایجای جهان حماســه آفريدند و بهرغم همه کاستیها و تنگناها به میــدان آمدند و زيباترين صحنههــای اعتماد را به نظام، اعتماد به خود و اعتماد به رئیس محترم جمهور و دولت او به نمايش نهادند. از اين پس همه ما در اين صبح امیدی که دمید هاست موظف هســتیم تا اين تحول را به درستی ببینیم و با نگاهی نو، مسئولیتی نو و ارادهای نو، قدردان حماسه حماسهآفرينان باشیم و در راه پاسخگويی به خواستهها و مطالبات بهحق اين ملت قدم برداريم».

در ادامــه پیام آمده اســت: «اکنون روز بعد از انتخابات اســت، به جای رقابتها زمان رفاقتها فرا رســیده اســت. رئیسجمهور اينک رئیسجمهور همه اســت و بايد در شــنیدن صدای همه آنانکه به او رأی دادند به ويژه رأی اولیها و همه آنان که رأی ندادند و حتی همه آنان که در انتخابات حضور نیافتند مشــترکا تلاش کنیم. روزی ديگر و مرحلهای ديگر آغاز شــده است، روز تفاهم ملی، روز گفتوگوی ملی و روز مشارکت و همکاری ملی برای برداشتن گامهای بلندتر به سوی توسعه همهجانبه کشور است. من به سهم خود راهگشايیهای رهبر معظم انقلاب، حضور مؤثر همه جريانهای سیاســی و شــخصیتها و نخبگان ملی بهويژه حجتالاســلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و همه بزرگان کشــور را در اين مقطع صادقانه ســپاس میگويم. امید دارم به يمن اين نقشآفرينی تاريخی ملت، دولت آينده بتواند با تحرک بیشتر پاسخگوی همه خواستههای جامعه جديد ايرانی باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.