ضرورت برجام ملي

Shargh - - سیاست -

... ولی دغدغههای ديگری داشــتند که حدود 15 میلیــون از جمعیــت ايــران آن را همراهی میکنند بنابراين جنــاح پیروز نبايد به ايــن دغدغهها بیاعتنا باشد؛ بايد با دغدغههای برحقشان همراهی و نسبت به بقیه روشــنگری کــرد. 6- بهترين جشــن پیروزی جناح پیروز، ابراز احترام به ديگرانی اســت که مشرب ديگری را میپســنديدند. فردای ايران متعلق به همه ايرانیان است. حضور گسترده مردم را قدر بدانیم و از همه آنان برای ساختن ايران استمداد بجويیم، برجام ملی را به برجام يک اضافــه کنیم و با طرح گفتمان گفتوگو در مسیر ايجاد انسجام ملی بکوشیم و ديوار نفــرت و منازعه را به بوســتان همدلی بدل کنیم و با کلید محبت قفل حصر را بگشايیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.