آقای رئیسجمهور سلام

Shargh - - سیاست - حبیب رضایی

چه ایام فرخندهای و چه روزگار دلانگیزی شد دیدن این شور و شیدایی که در آسمان دل اکثر مردم سرزمینم موج میزند. خدایا مستدامش کن.

این حجم امید و عمل به پیمان و ایستادن کنار شما و پشــتیبان شــما و نامتانبودن و ماندن، نعمتی است ســنگین که امانت ما مردم به دستان شما و همراهان عزیزتان اســت؛ به مردان مقتدر و ظریف و مدیران دانا و جهانگیرتان. آقای دکتر ما در تموز آفتاب ســاعتها ایستادیم تا زانوهای شــما در مسیر پیشرو خم نشود، ما چشــم به نبودنها بستیم تا به داشتههای ما، عیاری فزونتر و به آرزوهای برحق ما، فاصلهای دستیافتنیتر بخشــید. مــادران و پدران مــا، با قدهایــی خمیده و با قدمهای دردناک، آمدند که میراث دلشــان را به کف با کفایت شــما و دولت شما بســپارند، با ازخودگذشتگی آســمانی. تا به شما ذکرِ ازخودگذشتن را یادآوری کنند. ما روزها و شبهای زیادی نام شما را بر کف دست و در اصل، بر پیشانی دل نوشتیم و در کوی و برزن ره سپردیم و یار جمع کردیم، دشنام اگر شنیدیم- که بسیار شنیدیم- ســنگ تهمت اگر خوردیم - که بسیار خوردیم- عقب ننشســتیم چون به شما و اعتقاد صادق و نیت خیرتان، ایمان داریم. ما پرچم «دوباره ایران» را سالم و سلامت از نردبانی با بیــش از 2٠ میلیون پله در بلندترین نقطه اعتماد یک ملت بــه رئیسجمهور ایرانیاش، امروز به شــما برای بار دوم ســپردیم و در تاریخ ثبت کردیم این فتح را، تا شما در تاریخ، پرجلال و پراقتدار نگهدارید حد و قــدرت ایران ما را، اســلام مــا، در دل زندگی ما زنده هست و خواهد بود، اما جمهوریتش و حفظ و صیانتش باز با شماســت از امروز. از ما ترسهایمان را بگیرید، در فرصتی که هست امید عمیقتر و زندهتری در زندگی ما عیان کنید و بیش از پیش کمک کنید عدالت نه هدیه که حق ما شود. اوج گرفتیم برای شما. پروازی با تقریبا 24 میلیون پا، ارتفاع. از آنجا افقهای روشنتری ببینید برای ما و فرزندانمان. از بالا، رسیدهترین دعاها را برای آبادانی و برکت این سرزمین و مردمان نجیبش، بچینید و عزت و قدرت و سلامت و آرامش را در حیات ما جاری کنید که شما و دولت شما میتوانید.

به ســاعت / به وقت / به چراغهای روشنمانده تا صبح / به نگاههای منتظرمانده تا سحر / به پشتهای تکیده اما پرتوان / به دســتهای لرزان اما گشاده / به تصویرهای مخدوششــده اما هنوز گویــا / به اهالی اختران / به ســاکنان فروتن این زمان / به شــعرها و به شــعورها / به شــورها به نورها / به همجانی و به همرأیی / به پیوند و به پیوستگی / به کمک و به یاری بــه شایستهســالاری / به مطالبه برحــق و به تدبیر تا سرحد / به جیبهای خالی ولی باعزت / به «نه» برای وعدههای پرحقارت / به ایستادن پای حرف و آبادکردن هر ویرانی / به دورکردن تهدید از هر ایرانی / به ســبز و به رویش رنگ امید / به بنفش و به شــیرینی نُقل و نبیــد / به اجابت به دعا / و به نام رحمان و رحیم و به نام خدا / قسمتان میدهیم / که آقای دکتر روحانی ما به وعده خود عمل کردیم / مبارک همه ما/ حالا نوبت، نوبت شماست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.