چند لحظه ماندگار در روزهای انتخابات

Shargh - - سیاست -

گیســو فغفوری:

در این 48 ســاعت لحظاتی را پشتسر گذاشــتیم که ناخودآگاه اشک شــوق و غرور را به همراه داشــت. در این مــدت رفتارهایی دیدیم که در راســتای نتیجه حاصلشــده اســت. رفتارهای مدنــی، کنشهای اجتماعــی، همراهی، همدلــی و... . ما بــه آن درجه از بینــش و عقلانیت رســیدیم که با وجود عــدم اعتمادی که گهگاه قلبمان را فشــرده میکرد بــا تکیه بر صندوق رأی خواســته خود را اعلام کردیم. بسیاری از ما – نهفقط ساکنان مناطق شــهری و بهقولی چهاردرصدیها، حتی ساکنان روستایی در سیستانوبلوچستان، لرستان و... - به سهبرابرشدن یارانهها نه گفتیم همانند رفراندوم سوئیس دراینبــاره. ما مــردم ایران بــه تحقیر و مــردم بدبخت نامیدهشــدن نه گفتیم. ما مردم ایــران برای پیرمردی که ســوار بر فرغون آمده بود یا خانم پیری کــه با چهارپایه آمده بود یا 89 ســالهای که معتقد است رأیش شــاید آخرین کار برای فرزندان ایران باشــد میتوانیم کف بزنیم. ما برای دختر شیرازی که با انگشتان پا در برگه رأیش نوشــت، جزء تحسین نداریم. برای تمام پزشــکان و پرستاران و بیمارانی که هرچه منتظر شــدند تا صندوق ســیار بیاید و نیامد و دویدند و آمدند تا رأی بدهند، برای مردمی که ســاعتها در صف ایســتادند و برای آنانی که با ماشین میآمدند و دیگران را جابهجا میکردند و آب و نوشیدنی میخریدند، جز سپاس و تشکر نداریم.

مــا از اصغر فرهادی کــه افتتاحکننده جشــنواره کن بود، امــا همراه فاطمه معتمدآریا، کمــال تبریزی و دیگر ایرانیها به پای صندوق رأی رفت و پیام و خواســته ما را اعلام کرد، ممنونیم. ما از کیومرث پوراحمد و... چهار هزار اهــل فرهنگ که در تمام طــول تبلیغات تلاش میکردند متشکریم. دوستانمان، ایرانیان خارج از وطنمان، اینبار در رأیگیری حاضر شدند؛ از نیوزیلند تا آمریکا در سراسر دنیا، در بیش از 36 ســاعت زمان رأیگیری. صفهای طولانی را رها نکردند، امــا لحظههایی از بینظمی و بیبرنامگی هم دیدیم؛ مثل کاهش تعداد صندوق رأی از 135 هزار در ســال 94 به 13٠هزار در امسال، آن هم درحالیکه تعداد رأیدهندهها افزایش یافته بود؛ اینکه درخواســتها برای صندوق ســیار بســیار بود و وزارت کشــور هم بیبرنامه. نمونــهاش خیل جمعیت حاضر در حســینیه ارشــاد که میتوانســت با وجود صندوقهای بیشتر کار آسانتر شود. عدم امکانات مناسب بــرای خبرنگاران هم بود. وزارت کشــور با اعلامنکردن تدریجــی آرا و با تأخیر بیش از هشت ساعت ســؤالهای زیادی را به وجود آورد و در نهایت نیز درباره اینکــه چرا زودتر و تدریجی آمار را اعلام نکرده، توضیحی ارائه نکرد، اما تصاویر خبرنگارانی که کف ســالن یا در ســالن خوابیدهاند، نشان از عدم هماهنگی این وزارتخانه برای این اتفاق بزرگ میدهــد و دیدیم که رئیسجمهور روحانی نیز خاضعانه این لحظهها را فراموش نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.