تحریمیها و دلخوران پای صندوق رأی

Shargh - - سیاست - عبدالله ناصری

در ایــن انتخابــات شــاهد حضور گســترده مردم در پای صندوقهای رأی بودیــم؛ از تحریمیهــا گرفته تــا دلخورانی کــه حتــی در چهار ســال اخیر هم با وجود مشکلات و موانع بهوجودآمده، رأیدادن را به رأیندادن ترجیح داده بودند. شــاید بتوان مهمترین دلیل این استقبال بیسابقه از صندوقهای رأی و انتخابات را نگرانی مردم از بازگشــت به اوضاع گذشته دانســت. در روزهای منتهی به انتخابات، مردم با یک احســاس نگرانی تازه از تکرارِ هشت سال دوران وحشت، مواجه شــدند و باز دوباره نگران آن شدند که این جریان به هر شکل و در هر ظاهری میخواهد جان بگیرد و خود را در رأس قوه مجریه متجلی کند. این احســاس نگرانی مردم را وادار کرد بیاینــد و در صحنه انتخابات بهعنوان نقشآفرینان اصلی عمل کنند که به قول امام)ره(، میزان رأی ملت است. بنابراین میتوان گفــت که فارغ از هر نتیجهای، چنین نقشآفرینیای حامل یک پیام سیاســی مهم از سوی مردم ایران به دنیا و یک پیام سیاسی مهم دیگر در حوزه مسائل داخلی کشور است.

در بعد جهانی، مردم ایران گفتمان صلح را با دنیا و کشورهای منطقه فریاد زدند. آنها نشــان دادند که میخواهند با رویکــردی صلحمدار علاوه بر حفظ تمامیت ارضی خــود، از دریچه گفتوگوی تمدنها با دنیا به ارتباط برخیزند. اما در بعد مسائل داخلی کشور، پیام حضور گسترده مردم در انتخابات، پیامی مهم و تأثیرگذار خواهد بود. به نظر میرســد با وجود مشــکلات اقتصادی که مردم حتی در همین چهار سال اخیر نیز با آن مواجه بودهاند، نمیخواهند یک ســازمان مدیریتی غیرعالمانه به رأس قوه مجریه بیاید و دوباره کشــور شاهد ماجراجوییهای تازه باشد. این حضور بینظیر که بهنوعی یادآور انتخابات 92 ریاستجمهوری و انتخابات 94 مجلس شورای اسلامی، است، این باور مهم را در کشــور تقویت میکند که مردم ایران در ســالهای اخیر تعامل بیشتری برای بهبود وضع کشــور انجــام میدهند و از تأثیرگــذاری رأی خود در آینده سیاسی کشور بهخوبی آگاهاند.

دستبهدســت هــم دادن مجموعه این عوامل، باعث شــد انتخابات 96، تحریمیها و حتی دلخوران را هم پای صندوق رأی بیاورد تا با وجود مشکلات و دلخوریهایی که در این سالها تجربه کردهاند، رأی به بقا و شأن کشورشان و حرکت در مسیر توسعه را در صندوقهای انتخاباتی بریزند.

در ایــن میان اگر این همافزایی و آشــتی عمومی و ملی مــورد توجه قرار نگیــرد و این باور عمومی به وجــود نیاید که گروهها و اندیشــههای مختلف با وجــود دســتوپنجه نرمکردن با مشــکلات و در عین آســیبدیدگی، پای صندوقهای رأی حاضر شــدهاند، ممکن است از این فرصت به نفع بازسازی ساختار دموکراتیک کشور استفاده نشود و حتی همین حضور به پاشنهآشیلی بدل شــود. باید توجه داشت از همین حضور که حامل پیام امید و تدبیر است، میتوان به نفع برخی تغییرات اساسی در کشور استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.