هاشميطبا؛ بازنده محبوب

Shargh - - سیاست - فریدون مجلسی

بعیــد اســت امــروز کســی آقــای هاشــمیطبا را بهعنــوان بازنــده انتخابات بشناســد، چراکه او براساس گفتههایش، اصولا برای رأیآوردن در این رقابت انتخاباتی شرکت نکرده بود. اگــر میزان رأي هر کاندیــدا را ملاکی برای برد و باخت او در قیاس با دیگر کاندیداها به حســاب آوریم، قرارگرفتن او در پایین این جدول، به این معنا نیســت که مردم او را نمیخواســتند و به او رأي ندادند، بلکه او اصلا انتظاری برای رأیگرفتن از مردم نداشت.مسائل داخلی گروهها و جناحها و دلایل دیگری باعث شده بودند که آقای هاشمیطبا در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری شرکت کنند، اما همانطور که خودشان گفته بودند، برای رأي جمعکردن نیامده بودند و همین منجر به آن شد که ایشان نقشــی بیبدیل را در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری برعهده بگیرند و اخلاقمدارانه، تصویری یگانه از خود در اذهان عمومی به یادگار بگذارند. همزمان با اعلام آرای کاندیداهای ریاستجمهوری، شاید برای بسیاری چون من، عجیب به نظر بیاید که چرا گروهی به ایشان رأي دادهاند، چراکه ایشان به دنبال نقش دیگری فارغ از رأیآوری در این دوره از انتخابات بودند. منطقیبودن ایشان، ملایمبودن گفتمانشان و رعایت اصول انسانی و اخلاقی در روند مناظرهها، حضور مؤثر ایشان را در این دوره از انتخابات نشان میدهد تا جایی که توانستند در خنثیکردن رفتارهای تندوتیز برخی از نامزدها در روند انتخابات و خصوصا سه مناظره، بدرخشند. به همین دلیل است که به اعتقاد من، هاشــمیطبا، بازنده محبوب ایــن انتخابات و همه انتخاباتهای ایران بود و طبیعی اســت که پس از کارزار انتخابات، مردم از او به نیکی یاد کنند. او را نباید بازنده این انتخابات تلقی کرد، چراکه نه در آرزوی رأيآوردن بود و نه انتظار برندهشدن داشت. و حالا که انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری، پیروز خود را شــناخته، مردم هاشــمیطبا را نهتنها به بادِ طعنه و شوخی نگرفتند، بلکه او را جدیتر از قبل در سپهر سیاسی و بدنه اجرائی کشور دنبال خواهند کرد.از این منظر، رفتار آقای هاشــمیطبا را میتوان مشــابه رفتار آقای جهانگیری دید؛ فردی که با شهامت به دفاع از کارنامه دولت یازدهم پرداخت و در روز موعود به طور کامل کنار کشید. هاشمیطبا نیز با اعلام این درخواست که مردم بروند و به آقای روحانی رأي بدهند، نشان داد که اخلاقمداری را به شیوهای متفاوت جستوجو میکند. اگر رفتار ایشــان را در دورههای قبل به یاد آوریم، خوشنامی در پستهای مدیریتی ورزش و صنعت در کنار درستکاري و خوشطینتی از معیارهای انسانی ایشان بهشمار میآید. میتوان گفت که هاشمیطبا، با حضورش در انتخابات ریاستجمهوری، مأموریتی برای خود قائل بود؛ مأموریتی اخلاقی و انسانی و یادگاری برای مردم بهجا گذاشت که بعید است دیگر فرصت تکرار آن برای نسل ما وجود داشته باشد. آدمهای زیادی را اطراف خود میشناسیم که همچون هاشمیطبا، این خصوصیات را در ذات خود دارند، اما این فرصت برای بیان این دغدغهها با مردم برایشــان فراهم نیســت. او با لحن و چهره و نگاهی پدرانه و دلســوزانه از نگرانیهای خود رودررو با مردم سخن گفت و در سپهر سیاسی ایران شاید چنین فرصتهایی شامل گروهی اندک شود که بتوانند اینطور در پیشگاه مردم اخلاقمدارانه رفتار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.