چند تحلیل همینطوری

Shargh - - سیاست -

حســن روحانی دوباره و با رأی بالا، رئیسجمهور ایران شــد. دراینباره نظــر چند نفر از کارشناسان را جویا شدیم:

رأی بیســتوچند میلیون ایرانی به حسن روحانی درواقع اعتراض آنها به حسن روحانی بود. با یک مثال عرض کنم. ببینید شــما ممکن است ســر کلاس با یکی از همکلاســیهاتان حال نکنید و روی مختان باشــد. چــهکار میکنیــد؟ یکهو همه با هم اســمش را صدا میزنید و وقتی طرف برگشــت، همهتــان آنطرف را نــگاه میکنید؛ یعنــی ... . حالا هم اگر شــما به رأیها دقت کنید مشخص است که بیستوچند میلیون ایرانی با هم حسن روحانی را صدا زدند که تا برگشت، به بیرون مرزها نگاه کنند.

همانطور که من پیش از انتخابات پیشبینی کــردم، مــردم بههیچوجــه در انتخابات شــرکت نکردند و کاندیدای اصولگرا با رأی حداقلی رئیسجمهور شد... چی؟ هان؟ دور اول روحانی پیروز شــد؟ بله... میدونم... این جلوههای ویژه سینمایی اســت و در حقیقت روحانی اصلا رأی نیاورده و مردم در انتخابات شرکت نکردند... اینکه شما فکر میکنید تا وزارت کشــور اعلام کرد روحانــی رأی آورده، واقعا رأی آورده، از ســادگی شماست که هنوز هر حرفی را باور میکنید جز حرف من را.

توجه کنید که تحریم انتخابات کار خودش را کرد و سیســتم را از پا درآورد. چطوری؟ ما یک دوســتی داریــم انتخابــات را تحریم کرده بود، دیروز که نتایج را اعلام کردند عصبانی شــد و سیســتم کامپیوترش را کوبید به دیوار و سیستمش کلا از پا درآمد.

کارشــناس ۲: کارشناس ۳: کارشــناس ۴:

من از این عزیزانی که همهچیز را میاندازند گردن آقای تتلو تعجب میکنم. تتوهای آقای تتلو مثل ســریال فرار از زنــدان همه راههای پیروزی را نشان میدهد. مهم این است که در دوره بعد، از مســیر دیگری که ایشــان روی بدنشان تتو کرده و جلو دوربیــن توضیح هم داده برای پیروزی استفاده کرد.

کارشــناس ۵:

مشــهد اعلام کرد اگر شــجریان، ناظری، پالــت، رضا یزدانی، دنگشــو، کاوه آفاق و دیگــر گروهها و خوانندگان کل بدنشــان را تتو کنند، میتوانند نهتنها در مشهد کنسرت بدهند که ویدئوی مشترک هم داشته باشند.

بیخ قضیه

بعضی از سیاستمدارانی که فعال سیاسی بودند در این چندروز، دوباره غیرفعال شــدند تا چهارســال دیگر. خسته نباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.