فتي:حاتفتفارقدیادیشی

مقاممعظمرهبر اکنونبه حادو عموم بین د

Shargh - - صفحه اول -

رئیسجمهور: رأي شما تاریخ کشور را از توقف و تردید به در آورد پیروزی، پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت بود جهانگیري : رأي معنادار ملت قدرتي مضاعف به دولت تدبیر و امید داد

با گفتار و یادداشتهایي از : محمدحسین شریفزادگان، سعید لیلاز، عباس عبدي منصور معظمي، احسان هوشمند، محمدعلي ابطحي، رضا نصری، ابراهیم نکو علی سرزعیم، هادي حقشناس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.