30 ساعت بیم و امید

Shargh - - سیاست - علی ایوبی

جمعــه روز انتخابــات، حــال دیگــری دارد؛ چــه انتخاب شــونده باشــی، چه انتخابکننــده و حتی تحریمی؛ اما خبرنگار که باشــی، روز انتخابات فقط روزی سرنوشتســاز نیست؛ این روز تو را میبرد تا عمق اتفاقهــای ریز و درشــت این روز. مثل جمعهای که گذشــت، روزی که باید دوازدهمین رئیسجمهوری ایــران را انتخاب میکردیم که کردیم. در تهران که باشــی و فرمان شــروع اخذ رأی که صادر شود، جذابترین مکان برای تجریشنشینان و علاقهمندان به اصلاحات، حسینیه جماران است. با اینکه امســال این حسینیه، آیتالله هاشمیرفسنجانی میهمان هرســالهاش را ندید؛ اما مثل همیشــه از چند کوچــه مانــده بــه آن، شــلوغی جمعیت را میتوان دید که حضور بقیه میهمانان شاخص این حســینیه را به تأخیر میانداختند. امســال بهجز سیدحسن خمینی که حکم میزبان دارد و سید اصلاحطلبان، دو شخصیت شاخص دیگر نیز رأی خــود را در این حوزه و در میان شــور و شوق مردم به صندوق انداختند؛ محمدرضا عــارف، از بزرگان اصلاحطلب که چهار ســال پیش بــا انصرافش نقش مهمــی در انتخاب حسن روحانی ایفا کرد و همچنین محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کــه او هم با ایفای نقش اصلــی در ماجرای برجام، بــرگ برنده اصلی دولــت را برای روحانی تهیه کرد. هر دو هم با همسرانشان آمدند و مشخص بود رأی خود را به چه کسی دادند؛ اما حسینیه جماران با رفتن آنها یکباره خلوت شــد و رأیدهی آسانتر. از خیابانهای تجریش و ولیعصر)عج( و دیدن مردم در صف ایستاده در کنار مدارس و مسجدها، جای شلوغ و معروف جمعه انتخاباتی تهران «حســینیه ارشــاد» اســت. روز جمعه حســن روحانی با اینکه اعلام شــده بــود در صادقیه رأی خواهد داد، در نهایت ارشــاد را برای رأیدادن انتخاب کرد و اسحاق جهانگیری، معاوناولش کــه تا چند روز پیش رقیب انتخاباتیاش هم بود، با همســرش به آنجا آمدند و رأی خود را به صندوق انداختند. از دیگر سیاســتمداران دیگر هم مصطفی تاجزاده و همســرش، ابراهیم یــزدی و الهه کولایی بودند کــه در همان مــکان رأی دادند. از هنرمندان هــم، کیومرث پوراحمد و ابوالحســن داوودی از کارگردانان سینما در حســینیه ارشاد به منتخب خود رأی دادند. رأیدادن سلبریتیهای هنری در این حسینیه و جماعت سلفیبگیر، برای خود تبدیل به معضلی شده است تا به آنجا که بعد از پایان زمان رأیگیری و با وجود هشدار به اینکه حوزههای خلوتی را برای رأیگیری انتخاب کنند، بــاز خیل جمعیتی بود که بیرون حوزه ماندند و شناسنامهشان مهر نخورد.

اما همــه انتخابات، رأیدادن و حوزههایش نیســت؛ زیرزمین وزارت کشور، ستاد انتخابات اســت. در عصر روز جمعه، در سالن 6۰۰نفره آن، نمایندگان رســانهها مستقر شــده بودند. خبرنگاران دوآتشه رسانههای طرفــدار نامزدها، گوش تا گوش در کنار هم نشســته و آخرین خبرها را رصد و مخابره میکردند. روز رقابت آنهاست؛ اما خبرنگاران «فارس» و «تسنیم» با روزنامهنگاران «شرق» و «اعتماد» شوخی و خنده میکنند و رفاقت. با هم خبر منتشر کردند و سپس در یک صف ایستادند و یکی به «حسن روحانی » رأی داد و دیگر به «ابراهیم رئیسی»؛ سر آخر هم دست در گــردن همدیگر، ســلفی انداختند و در اینســتاگرام همدیگر را لایک کردند. البته گاهی هم مسئولی ســری به آنها میزد. «علی لاریجانی،» رئیس مجلس، «قاضی ســراج »، رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور و «علاالدیــن بروجردی »، رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس، شــب جمعه به ســتاد انتخابات آمدند و ضمن بازدید از ســتاد و دیدار با وزیر کشــور، خسته نباشــیدی هم به خبرنگاران گفتند و به سؤالاتشان پاسخ دادند. اطلاعیههای پیدرپی ســتاد انتخابات هــم گاهی چرت و گعده خبرنــگاران را پاره میکرد تا بالاخره در ســاعت 24 زمــان رأیگیری به پایان رســید و استرس همه شروع شد. خبر رسید بعد از پایان رأیگیری، اســحاق جهانگیری برای خستهنباشــیدگفتن به وزیر سری به ستاد زده اســت و جلسهای هم با وحید حقانی داشتهاند. حالا همه منتظر بودند تا نتیجه اولیه انتخابات اعلام شــود؛ اما زمانــش را اعلام نکردند. چاره خبرنگاران هم خوردن نســکافه و چرتزدن است و دیدن تلویزیون که برخلاف سال گذشته تا صبح مســتندی درباره «پانکراس» پخش نکرد. ســاعت حدود شش اســت که نماینده حســن روحانی و هاشمیطبا با خنــده خداحافظی کردنــد تا به خانــه بروند؛ اما همچنــان نمایندگان رئیســی و میرسلیم اخمکرده نشســته بودند. حالا دیگر نتیجه انتخابات مشــخص اســت؛ اما باید تا 9 صبح صبر کرد تا رئیس ســتاد انتخابات پشــت تریبون بیاید و رئیسجمهور فعلی را جلودار انتخابات اعلام کند. علیاصغر احمــدی همچنین قول داد تا ســاعت دو بعدازظهر، نتیجه نهایی اعلام شــود. شــوخی و خنده و تکهپرانیهای خبرنگاران برنده و بازنده شــروع میشــود؛ اما همه آراماند و از نتیجه راضی. تا ساعت دو هنوز مانده است. دوباره بازار سلفی داغ میشود. عدهای هم در جلوی تریبــون، جنگ لوگوها را به راه میاندازند تا در زمان اعلام نتیجه نهایی، رسانهشان بهتر دیده شود. اخبار ساعت 14 پایان مارتن 4۰روزه انتخابات است؛ آنجا که وزیر کشور برنده نهایی انتخابات را اینگونه اعلام میکند: «حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی».

روز جمعه حال دیگری بود که اگر خبرنگار هم میبودی، بیم و امید را همزمان احساس کرده بودی و حال خوش شنبهات، تا چهار سال بعد در یادت خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.