الو شرق 88640260

Shargh - - دیپلماسی - sharghline@sharghdaily.ir پيامک: 30004699

بهعنوان يک ايرانی وطندوست و عاقهمند به پيشــرفت و ترقی و آبادانی و آينده كشــور عزيزمــان، پيروزی مقتدرانــه جناب آقای دكتر حسن روحانی رئيسجمهور محبوب و منتخب ملــت ايران را به مردم شــريف، غيور، صبور و هميشه در صحنه ايران تبريک و تهنيت عرض میكنم و آيندهای روشــن و درخشــان را برای كشــور عزيز و فرد فرد مردم ايــران از خداوند بزرگ و قادر متعال خواستارم.

محمود بليغيان از اصفهان

مشــکل رفت و آمد در میدان بهارســتان:

ميدان بهارســتان با سليقه شــخصی شهردار تهــران ســنگفرش شــد كــه اين مســئله در رفتوآمــد خودروهــا اختــال ايجــاد كرده و موجــب نارضايتــی مــردم شــده اســت. خواهشــمنديم برای رفع مشكل ايجادشده از همان آســفالت كه كاربری بيشتری هم دارد، استفاده كنيد.

مهرشاد از تهران

خستهنباشــید بــه رفتگــران زحمتکش:

رفتگران زحمتكش شــهرداری كه مســئول پاکســازی تراكتهــای تبليغاتــی كانديدای رياستجمهوری و شــورای شهر هستند، برای پاكيزگی و آراســتگی شــهرها تاش مضاعفی انجام میدهند. لازم اســت از آنها تشكر كنيم و به آنها خستهنباشيد بگوييم.

ع. فرقانی مسافرآزاری! مسافرانی كه با اتوبوسهای شــركت واحد از ميدان قدس بــه ميدان امام خمينــی)ره(، رفتوآمــد میكردنــد به دليل جمعآوری اتوبوسها مجبورند از چند اتوبوس برای مســير رفت يا برگشت اســتفاده كنند. آيا ســزاوار اســت اتوبوسهــا را جمــعآوری و مسافرآزاری كنند؟

نيلوفر از تهران

ســخنی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش

پزشــکی! ويزيت پزشــكان متخصص بين 40 تــا 50 هزار تومان اســت. بيمــاران كمدرآمد و ضعيــف جامعــه توان پرداخــت اين هزينه ســنگين را ندارنــد و بــا مشــكل مواجهاند و دفترچههای بيمه هيچ كاربُــردی ندارد. قابل توجه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی!

علی از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.