«سبز» به ياری «بنفش»

Shargh - - اقتصاد -

اولین واکنش انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری ایــران در بورس منعکس شــد. ایــن انعکاس منجر شــد تا شــاخص کل بورس با رشــد 733 واحــدی، 81 هزارتایــی شود. از ســوی دیگر در بازار آزاد طلا و سکه نیز متأثر از این انتخاب با افت نرخها همراه شد.

بــورس تهران در روز گذشــته در حالی معامــلات خود را آغاز کرد که براســاس اعلام نتایج ابتدایی وزارت کشور حسن روحانی بهعنوان منتخب مردم جمهوری اســلامی ایران اعلام شــد. این انتخاب تأثیر بسزایی بر روند حرکت شاخص و معاملات بورس اوراق بهادار گذاشــت، بهطوری که اکثر سهام شرکتهای حاضر در بورس روند افزایشی به خود گرفتند و برخی از آنها تا سقف پنج درصد رشد را تجربه کردند.

روز گذشــته؛ شــاخص کل با افزایــش 733.38 واحدی به رقم 81هزارو 77 رسید. همچنین شاخص هموزن نیز 251 واحد افزایش و شــاخص آزاد شناور نیز 968 واحد افزایش یافت.

در بورس تهران نیز یکمیلیاردو 14 میلیون ســهم بــه ارزش ســههزارو 319 میلیارد ریال جابهجا شــد. در این معامــلات نمادهای معاملاتــی «فارس» 144 واحد، «خســاپا» 58 واحــد و «شــبندر» 54 واحد بر شــاخص بورس تهران تأثیر مثبت گذاشت. در بورس تهران نماد معاملاتی «خســاپا»، «شبندر» و «خودرو» بیشترین بازدید را در از آن خود کردند.

در بازار فرابورس نیز 243میلیونو 787 هزار سهم به ارزش دوهزارو 57 میلیارد ریال معامله شد که در این معاملات نمادهای معاملاتی «مارون»، «شــاوان» و «هرمز» بهترتیب بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابــورس به ثبــت رســاندند. در این بــازار «ذوب»، «اپرداز» و «غشهداب» پربینندهترین نمادها بودند.

روز گذشــته بیشــترین ارزش معامــلات را بلوک پتروشــیمی خارک بــا حجم 85میلیونو 252ســهم

بــه ارزش یکهــزارو 272 میلیــارد ریــال به نام خود کرد. عــلاوه بر این لابراتــوار داروســازی دکتــر عبیدی، بانک خاورمیانه، سرمایهگذاری گروه توســعه ملی و پتروشــیمی جم نیز عرضه بلوکی داشتند.

از ســوی دیگــر، روز گذشــته در بازار طلا و ســکه نیز شاهد افت 33 هزار ریالی ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدیــد بودیم. هر ســکه تمام بهار آزادی طرح جدیــد 12میلیونو 177هــزارو 500 ریال فروخته شــد. همچنین قیمت سکه طرح قدیم نیز 11میلیونو 910 هزار ریال، نیمسکه ششمیلیونو 610 یکهزار گرمیریال، ربعسکه دومیلیونو580 سهمیلیونوهزار 740ریال به هزارریال فروشو رسید.سکه

هــر اونس طــلا در بازارهــای جهانــی یکهزارو 256دلارو 60 ســنت و هرگــرم طــلای 18 عیــار یکمیلیــونو 149هــزارو 480ریال قیمت داشــت. از ســوی دیگر روز گذشــته بانک مرکــزی ارزش برابری 39 ارز عمــده را اعلام کرد که بــر مبنای آن ارزش 11 ارز همچون دلار نســبت به پنجشــنبه گذشته کاهش و 25 ارز دیگر همچــون پوند انگلیس و یورو افزایش داشت؛ ســه ارز نیز تغییری نداشــتند. هر دلار آمریکا نیز 37هزارو 610 ریال، یــورو 42هزارو 810 ریال، پوند 49هزارو 240ریال، درهــم امارات 10هزارو 430ریال و لیر ترکیه 10هزارو 920ریال اعلام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.