هدف ترامپ تبديل اسرائیل به پلیس منطقه است

Shargh - - جهان - فهمی هویدی

(1( پنجشــنبه یازدهم ماه مــی هیئتی از اعضای گــروه امنیتی «دونالد ترامپ» به کنگره رفتند تا نحوه انجام نخســتین سفر خارجی رئیسجمهور آمریکا را بررسی کنند. به جز «هربرت مکمستر»، مشاور امنیت ملی، «جرد کوشــنر» مشــاور و داماد ترامپ، نیز در این هیئت حضور داشــت. آنها در نشستهای مختلف دستور کار سفر ترامپ به منطقه و بهویژه گفتوگوهای امنیتی او در ریاض را بررسی کردند. این اقدام نهتنها برای اطاع نمایندگان، بلکه برای این بود که رئیسجمهور قصد دارد قرارداد بزرگی را با عربستان امضا کند که شامل مقادیر زیادی ساحهای پیشرفته از جمله سیستم دفاع موشکی تاد میشود و طبق قانون فروش ساح در آمریکا باید دراینباره به کنگره اطاعرسانی شود. پیش از این دیدار نیز «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان، در کنفرانس مطبوعاتی دیدار ترامپ از این کشــور را دیــداری «تاریخی» توصیف کرد و گفت او در ریاض سه نشست با «ملکســلمان»، پادشاه عربستان، با سران کشورهای خلیجفارس و نیز با بعضی از دولتهای عربی و اسامی خواهد داشت که به دعوت عربستان به ریاض سفر میکنند. هدف از این دیدارها به گفته او، مبارزه با تروریسم است. (۲( اما چنانکه از رســانهها برمیآید، این دیدار «تاریخی» با آن قرارداد «قرن» پیوند دارد؛ قراردادی که اخیرا جزئیات آن اعام و بعضی را خوشحال و بعضــی را از جمله خود من ترســاند. طبعا ما آن چیــزی را میدانیم که به صورت رســمی اعام میشود، وگرنه مسائل پشــت پرده را نمیدانیم. گفته میشود ترامپ قصد دارد به مرکز سه دین بزرگ سفر کند. ازهمینرو، عربستان را بهعنوان نماد اسام، اسرائیل را بهعنوان نماد یهود و واتیکان را بهعنوان نماد مسیحیت برگزیده است. او سپس به بروکسل خواهد رفت تا نخستین نشست خود با ناتو را داشته و در نشست گروه هفت نیز شرکت کند. تحلیلگران میگویند برنامهریزان این ســفر اهداف متعددی داشتهاند؛ یکی اینکه نشان دهند تغییری جدید در سیاست آمریکا نسبت به خاورمیانه و رهبــری جهان بــه وجود آمده اســت. دیگری اینکه ترامــپ میخواهد تصویر خود را که در داخل کشــور خدشهدار شده اســت، در خارج بهبود بخشد. تصمیمسازان آمریکایی میدانند تحقق دستاوردهایی در خاورمیانه رخوتناک، آســانتر از هر جای دیگری اســت چون رهبران کشورهای عرب خاف ملتها همچنان شیفته سیاستهای او هستند. در اینجــا مقایســه کوتاهی بین «بــاراک اوباما»، رئیسجمهور ســابق و ترامــپ، رئیسجمهور فعلــی آمریکا، بــه ذهن متبادر میشــود. اولی وقتی جهان عرب و اســامی را خطاب قرار مــیداد، معیاری واقعی را در نظر داشــت و خیلی از اســرائیل جانبداری نمیکرد. برای همین قاهره و ترکیه را بهعنوان اولین مقصد ســفر خود انتخاب کرد. او نیازی نداشــت تا از ایــن طریق چهره خود را ترمیم کند. اما ترامپ تاکنون بارها بهصراحت از دستراســتیها در اسرائیل حمایت و دشــمنی خود را نسبت به ایران ابراز کرده است. ســفر اوباما به صورت خالص در خدمت منافع آمریکا بود، اما ســفر ترامپ بیشــتر یک نوع فرصتطلبی تجاری و سیاسی است. ترامپ، ریاض را برای این انتخاب کرده که پیش از آن معاملهای بزرگ با این کشــور داشــت؛ در ضمن عربستان کشــوری اســت که طرح صلح عربی را برای عادیسازی روابط با اسرائیل ارائه داد. از سوی دیگر، عربستان نمادی از اهل سنت در برابر ایران شیعی است. (۳( یکشــنبه چهاردهم ماه می نشســتی در عمــان، پایتخت اردن، تشــکیل شــد که وزیران خارجه مصر و اردن در کنــار «صائب عریقات» حضور داشــتند. رســانهها گفتند این دیدار «چشــماندازهای جدیدی را برای احیای روند صلح براســاس طرح صلح عربی» با خود داشت، تا به این وســیله تحرک جدیدی به روند صلح بخشیده و آن را از رکود فعلی خارج کند. در همــان روز، روزنامه «هاآرتص» چاپ اســرائیل، مقالهای را منتشــر کرد که در آن میگفت تردیــد دارد دولت ترامپ در این زمینه بخواهــد گامی جدی بردارد. مقاله مذکور اینگونه برنامهها را «هیاهوی تبلیغاتــی ترامپ» توصیف کرد و نوشــت یکی از اصــول امنیت ملی آمریکا جنگ با تروریســم )منظورش سرکوبکردن مقاومت فلسطینی( است. بنابراین دولت ترامپ میکوشد فضایی را به وجود آورد که دولت خودگــردان نیز در یک ائتاف منطقهای ادغام شــود؛ ائتافی به رهبری آمریکا و ضدتروریسم که قرار اســت مصر، اردن و تعدادی از کشورهای عرب خلیجفارس در کنار اسرائیل قرار گیرند. این نویسنده اسرائیلی برای مثال گفته بود نخستین مقام دولت ترامپ که از رامالله دیدار کرد، رئیس ســازمان اطاعات این کشــور بود؛ او رفت تا نقش دولت خودگردان در مبارزه با تروریســم را بررسی کند کمااینکه مدیر سازمان اطاعات دولت خودگردان نیز قبا به واشنگتن رفته بود تا درباره نقش این دولت در راه مبارزه با تروریسم گفتوگو کند. گفته میشود سر و سری که دولت ترامپ با دولت خودگردان فلسطین دارد به معنای رویکرد جدی آمریکا به روند ســازش با اســرائیل نیست زیرا دولت ترامپ به هیچوجه اســرائیل و فلســطین را یکی نمیداند. اسرائیل درواقع شــریکی استراتژیک برای ایالات متحده است. از آن گذشته مقامات فلسطینی درباره اظهارات هربرت مکمستر که گفته بود ترامپ قصد دارد از تعیین سرنوشت فلسطینیها حمایت کند، اغراق کرده بودند. )٤( با توجه به آنچه گفته شــد، اغراق نیســت اگر بگویم ترامپ در این دیدار فقط به دنبال تأمین منافع خود و دولتش خواهد بود و اعراب را از این نمد هیچ کاهی نیست. حتی میتوان گفت آنها بزرگترین ضررکننده خواهند بود و این تنها اســرائیل است که برنده میشــود. درواقع اعراب میروند که هزینه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را بپردازند، بدون اینکه در مقابل آن چیزی گرفته باشــند هرچند ممکن است با این سفر مذاکرات مســتقیم بین ابومازن و نتانیاهو از سر گرفته شــود. آن وقت اعراب باید تماشــاچی یک نمایش جدید باشــند. از ســوی دیگر، قرار است ائتاف ضدداعش با مشارکت اسرائیل و به بهانه مبارزه با تروریسم، در برابر ایران صفبندی کند؛ مسئلهای که به جنگ بین اهلسنت و شیعه مشروعیت میدهد و ما را درگیر فتنههایی خسارتبار میکند؛ فتنههایی که هرکسی به دیگری مشــغول شــده و فقط انرژی و منابع کشورهای اسامی را به هدر خواهد داد و درعوض موجب قدرتمندترشدن اسرائیل خواهد شد؛ تا آنجا که نخستوزیر اسرائیل به تنها پلیس منطقه تبدیل شود. منبع: الشروق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.