جنگ اسرائیل و حزبالله در سوریه

Shargh - - جهان -

تعــداد عملیاتی را که اســرائیل علیه حزبالله در سوریه انجام داده اســت، نمیتوان شــمرد؛ اما یکی از آخرین نمونههــای آن حملهای بود که صبــح روز پنجشــنبه 27 آوریل در غرب فرودگاه بینالمللی دمشــق صورت گرفت. تاکنون معلوم شــده اســت که رویکــرد جنگی اســرائیل علیه حزبالله تنها به حملات هوایی منحصــر نمیشــود بلکــه حملات موشکی و حتی تصفیههای فیزیکی را کــه در مــواردی رســانهها به آن اشــاره میکنند نیز شــامل میشود. حتــی گفتــه میشــود نبردهــای فرسایشــی متعــددی بــه صــورت پنهان در جریان اســت که از ســوی واحدهای ویژه صورت میگیرد و تنها رسانههای اسرائیلی گاه اشارهای به آنها میکنند.

جنگهای خاموش

چند دهــه اســت که اســرائیل اســتراتژی «مقابله در بین جنگها» را در پیش گرفته اســت. هدف از این استراتژی بهرهبرداری از فرصتهایی اســت که در بین جنگهــا به وجود میآید و اسرائیل میتواند از آنها برای انجام عملیات مخفی خود استفاده کند. بدون اینکه اثری از خود بر جای بگــذارد که نشــان دهد مســئولیت چنان عملیاتی برعهده اسرائیل بوده است. دلیل اینها بازداشتن دشمن از هرگونه اقدام نظامی عنوان میشود. در اینگونه حملات ســعی میشود توان تسلیحاتی دشــمن موردنظر از بین رفته و در صورت امکان رهبران مهمشان ترور شوند.

جنگهای فرسایشی خاموشی را که اســرائیل ضد حزبالله در سوریه در پیــش گرفته اســت، یــک نمونه کلاسیک از همان استراتژی «مقابله در بیــن جنگها» اســت. اســرائیل اندکی پس از پایان جنگ سوم لبنان (2006( سلســله عملیاتی را شروع کرد کــه هدفــش حــزبالله بود و میدان اصلی آن ســوریه تعیین شده بود. در همین راســتا بود که اسرائیل فوریــه 2008 عماد مغنیــه، فرمانده شــاخه نظامی حزبالله را در اطراف دمشق ترور کرد. با ورود حزبالله به ســوریه برای حمایت از نظام «بشار اسد»، اســرائیل نیز تلاش کرد دایره جنگ فرسایشــی خود علیه این گروه را به خاک ســوریه بکشــاند تا بتواند دســتکم ســه هدف مشــخص را تحقق بخشد:

1- اجــازه ندهــد حــزبالله از حضورش در ســوریه اســتفاده کند و سیســتمهای پیشــرفته ســلاح و تجهیزات نظامی را بــه لبنان انتقال دهد. این رویکرد استراتژیک اسرائیل را تصمیمسازان تلآویو تعیین کرده و میگویند زرادخانه موشکی حزبالله «تهدیــدی اســتراتژیک» برای عمق اسرائیل به شمار میرود.

زیرا برخی از این موشکها بردی بلند دارند که میتوانند کل مساحت اســرائیل را تحتتأثیر قــرار دهند و علاوه بر نشــانهگیری دقیق از قدرت تخریبی بالایــی برخوردارنــد. گفته میشود برخی از این موشکها قادر بــه حمل کلاهکهایی بــه وزن یک تن هســتند، بهگونهای که سیســتم ضدموشــکی «گنبد آهنین» اسرائیل قــادر بــه مقابله بــا آنها نیســت و نمیتوانــد مانند جنگ غزه در ســال 2014 کارایی مؤثری داشته باشد.

ازایــنرو سیاســت اعلامشــده اسرائیل – که از زبان بنیامین نتانیاهو، نخســتوزیر و آویگدور لیبرمن وزیر دفــاع بیــان میشــود - بیانگــر آن اســت که هرگاه اطلاعاتــی مبنی بر عزم حزبالله برای انتقال ســلاح به لبنان پیدا شــد، بایــد بلافاصله آن را ناکام گذاشت. این امر تا حدود زیادی حملات هوایی و موشــکی اسرائیل بــه حــزبالله در ســوریه را توضیح میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.