جنگ اسرائیل و حزبالله در سوریه

Shargh - - جهان -

2- به حــزبالله نباید اجازه داد از حضورش در سوریه برای تأسیس یک بنیــان نظامی و تشــکیلاتی در جنوب سوریه و کنار مرزهای اسرائیل استفاده کند. اسرائیل برای جلوگیری از تحقق همین هدف بود که بــه پایگاه ارتش اسد در منطقه قنیطره و جنوب سوریه حمله کرد؛ زیرا تصور میکرد حزبالله قصد دارد آن را به پایگاهی برای خود تبدیــل کند. در همان حال، اســرائیل اقدام بــه عملیاتی کــرد که هدفش تصفیه رهبران تشکیلاتی حزبالله در سوریه بود؛ از جمله ترور جهاد مغنیه )فرزند عماد مغنیه( و تعدادی دیگر از فرماندهان لبنانــی و غیرلبنانی در روز 18 ژانویه 2015. اســرائیل در تاریخ 19 دسامبر همان ســال نیز سمیر قنطار، یکی دیگــر از رهبران حــزبالله را در حومه دمشق ترور کرد.

3- اســرائیل بر این باور اســت که کاســتن از قــدرت نظامی و انســانی حزبالله موفقیتــی در جهت مقابله با توان هســتهای ایران است. براساس این فرضیه اسرائیل تصور میکند ایران از حــزبالله برای واکنشنشــاندادن بــه هرگونه حمله احتمالی اســرائیل بــه نیروگاههای اتمی ایران اســتفاده میکند.

نقشروسیه

دخالــت نظامی روســیه در خاک ســوریه به اســرائیل فرصت بیشتری داد تا حزبالله را هدف قرار دهد. زیرا اسرائیل از پیش از روسیه تعهد گرفته بود که به منافع امنیتیاش در سوریه احترام بگذارد و یکی از این موارد عدم ارسال ســلاح از سوریه به لبنان است. نکتهای که دایره اســتفاده اسرائیل از دخالت روســیه در ســوریه را توسعه داد، ارتباط واقعی بین مسکو و تلآویو و شبکهای از منافع مشترک بین آن دو بود که فراتر از سوریه تعریف میشود؛ زیرا اســرائیل و روســیه دارای روابط همکاری مشــترک امنیتی و اطلاعاتی تنگاتنگی هستند. روســیه از امکانات اســرائیل در زمینههــای تکنولــوژی پیشــرفته اســتفاده میکند و از سوی دیگر انتظــار دارد تلآویو بتواند نقش یک میانجــی را بین مســکو و دولت آمریکا ایفا کند. با وجود اینکه روسیه، ایران و حــزبالله همگــی در جهت نجات نظام ســوریه تــلاش میکنند، تلآویــو به خوبی میدانــد که منافع روســیه، ایران و حزبالله در ســوریه همه جا یکســان نیســت. به این معنا که اسرائیل میداند مسکو قصد ندارد برای توقــف حملات اســرائیل علیه حزبالله با تلآویو درگیر شود. عجیب نبود که دیدیــم «ولادیمیر پوتین» بعد از حمله آمریکا به فرودگاه الشعیرات سوریه به شدت واشنگتن را مورد انتقاد شدید قرار داد، حال آنکه در قبال چند حمله اســرائیل به تأسیســات نظامی سوریه هیچ عکسالعملی نشان نداده اســت. به منظور بهبــود قدرت عمل اســرائیل در ســوریه، حتــی تلآویو و مسکو یک چارچوب همکاری نظامی را برقــرار کردهاند که رؤســای ســتاد ارتش هر دو طرف در آن حضور دارند و به صورت شــبانهروزی با یکدیگر در ارتباط هستند. ناگفته نماند که اسرائیل تنها به حمــلات نظامی خــود علیه حزبالله در سوریه اکتفا نمیکند بلکه به لحاظ سیاسی نیز تلاش دارد جلوی قدرتگرفتــن این حزب در ســوریه را بگیرد. اســرائیل با حملات اخیر خود موفق شد مســئله حضور حزبالله را در دستور کار مذاکرات آستانه قرار دهد و بهویژه از مسکو و واشنگتن بخواهد آینده حضــور این حزب در ســوریه را تعیین کنند. اسرائیل تا اینجا نشان داده اســت که منعی برای بقای نظام اسد ندارد؛ حتی به نظر تلآویو بقای نظام اسد بسیار بهتر از آن است که این کشور به هرجومرج ســپرده شود با این حال اسرائیل اصرار دارد در هرگونه توافقی بر ســر آینده ســوریه، از نقش ایران و حزبالله در این کشور کاسته شود.

منبع: الجزیره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.