مرگ مرد معلول میان شعلههای آتش

Shargh - - حوادث -

شــرق:

آتشســوزی ســاختمان مســکونی در بلوار فردوس، جان مرد میانســال را گرفت. قســمت اتاق خواب یک واحد مســکونی 65مترمربعــی در طبقه ســوم یک مجتمع مســکونی چهارطبقــه 16واحدی ساعت 9:25 صبح دیروز دچار آتشسوزی شد و دود بســیار غلیظی راهروها و طبقات این ساختمان را در بر گرفت. با توجه به بســتهبودن درِ واحد مســکونی، نیروهای آتشنشانی با استفاده از ابزار مخصوص درِ ورودی را گشــودند و با بهکارگیری تجهیزات انفرادی و لولههای آبرســانی خود را به محل حادثه رساندند و عملیــات مقابله با شــعلههای آتش را آغاز کردند. آتشنشانان حین مهار آتشسوزی با یک مرد 43ساله )دارای معلولیت( که دچار ســوختگی شــدید شده بود مواجه شــدند که پس از تحویل وی به امدادگران اورژانس متأسفانه مشخص شــد مرد میانسال بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.