سینه ايران همكار جشنواره فیلم تورنتو شد

Shargh - - هنر -

شرق: جشنواره «سینه ایران» بــه شــکل رســمی همکار جشــنواره بینالمللــی فیلم تورنتو در کشور کانادا شد. به گزارش سایت جشنواره فیلم تورنتو، جشنواره «سینه ایران تورنتو» در کنار جشنوارههای معتبــری ماننــد جشــنواره بینالمللــی فیلــم مســتند تورنتــو )هاتداکس( بهعنــوان یکی از جشــنوارههای همکار جشــنواره بینالمللی تورنتو معرفی شــد. جشــنواره «ســینه ایران» دو ســال پیش به همــت جمعی از منتقدان و علاقهمندان ســینمای ایران در تورنتو شکل گرفت و آنطور که گفته میشــود، در این مدت با استقبال جامعه ایرانی و غیرایرانی ساکن تورنتو روبهرو شده اســت. حامد بهداد، فرهاد اصلانــی، بهرام رادان، ســاره بیات، شــهرام مکری، گوهر خیراندیش، امیر پروین حســینی، ســودابه مرادیان و بسیاری دیگر از هنرمندان با نمایش آثار، برگزاری جلســات پرسش و پاســخ در این چند ســال در جشــنواره سینه ایران شــرکت کردهاند. جشــنواره ســینه ایران با هــدف اولیه معرفی بهتر ســینمای ایران به جامعه غیرایرانی تشکیل شد.

طبق اعلام برگزار کنندگان «همکاری نزدیکتر جشنواره تورنتو و جشنواره سینه ایران این امکان را به جشــنواره سینه ایران میدهد که به شــکلی مؤثرتر به معرفی فیلمهــای ایرانی در بین مخاطبان غیرایرانی بپردازد، یکی از اهداف دیگر این رویــداد، معرفی طیف متنوعی از ســینمای ایران در کانادا بوده و ازاینرو این جشنواره کار خود را به ژانر خاصی از سینمای ایران محدود نکرده است».

امیــر گنجوی، مدیر این رویداد ســینمایی، اعلام کرد جشنواره «ســینه ایران تورنتو» امسال در تاریخ ۱۷ تا ۱9 نوامبر )ششــم تا هشتم آذر( در تورنتو و در محل اصلی جشنواره تورنتو برگزار خواهد شد و تیم اجرائــی از هماکنون در حال برنامهریزی جشــنواره هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.