پازلبند بار ديگر در تهران

Shargh - - هنر -

گروه پــاپ دونفــره «پازل بند» متشــکل از علی رهبری و آرین بهــاری بعد از برگزاری نخستین کنســرت خود در دی ماه ســال گذشــته، بــهزودی آمــاده اجراهــای جدیدی در تهران و شهرستانها میشود. این خبر را مدیــر اجرائی گروه «پــازل بند» اعلام کــرد و توضیح داد: گروه موســیقی «پازل بند» از زمانی که اولین کنســرت خود را در تهران برگزار کرد، پیشنهادهای فراوانی برای اجرای موسیقی زنده در سراسر کشور داشــت که درگیریهای دریافت مجوز اجراهای موسیقی باعث شد این اتفاق تا گذشت یک فصل از سال جدید نیز با وقفه مواجه شود. محمد ناصــری در خصوص علت درخواســتهای فراوان از گــروه «پازل بند» در ســالنهای مختلف کشــور گفت: بههرحال گروه «پازل بند» چندسالی است که فعالیت میکند و دو عضــو این گروه در میــان علاقهمندان به موســیقی پاپ شناختهشده هســتند. از طرفی اجرای نخســت گروه نیز با اســتقبال بســیار خوبی برگزار شد که نظر خیلیها را به ســمت خــود جلــب کــرد. بنابرایــن طبیعــی اســت که کنســرت «پــازل بند» درخواســتهای متعددی داشــته باشد. مدیر اجرائــی گــروه «پــازل بنــد» درخصــوص برنامههای جدید ایــن گروه گفت: خوشــبختانه اکنون کنســرتها و تکآهنگهای جدیــد گروه از دفتر موسیقی وزارت ارشــاد مجوزهای لازم را گرفته است. کنســرت جدید «پازل بند» در تهران، در مرداد ماه سال جاری برگزار میشــود که برنامههایی اندیشــیده شده که مخاطبــان موســیقی را غافلگیر کند. گــروه «پازل بنــد» چند تکآهنگ جدیــد نیز آماده انتشــار دارد که مجوزهای آنها اخذ شــده و زمان انتشارشــان بهزودی همراه با محل و زمان برگزاری کنســرت شهرستانهای این گروه اعلام رســمی میشود. نخستین آلبوم رسمی گروه «پازل بند» در مرداد ماه ســال گذشته با نام «قایق کاغذی» روانه بازار موســیقی شد که مورد پسند قشری از مخاطبان جوان موسیقی پاپ قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.