جدول2828 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- استخوانی در پاچه گوسفند- صندلی چرخدار معلولان- صفار ۲- نکند که- دانه تازه شکفته- قصر ٣- نامی دخترانه- بیعرضه- خواهشهای نفسانی 4- ربالنوع خورشــید در مصر باســتان- شادمانیخیمــه و خــرگاه- بادمجانش آفت نــدارد 5- کتاب هندو- غاف شمشــیر- خارج 6- اســتخوان دیواره قفسه سینه- بزرگ و عظیم- برجستگی در استخوان 7- در امانت روا نیســت- دلواپس- از باشــگاههای فوتبال فرانســه ٨- از رســتههای نظامی- از نامهای قــرآن 9- از وزارتخانههــای جمهــوری اســامی ایــران- همــاوردی- گیــجگاه 1٠- پدر علــم تاریخایدئولوژی- مرواریــد 11- از گازهای تشــکیلدهنده هوا- امیدوارکردن- از آحــاد زمان 1۲- نوعی حلوانشــاطآور- پســر ناخلف معاویــه- بهتــر 1٣- ابزار جنگی- یکششــم- کربن خالص 14- دســتی- دعا به درگاه خدا- غنیمت شــمرده 15- فیلمی ســاخته ابراهیم حاتمیکیا- بروشور- مزاحم تابستانی.

عمودی:

1- شــهر مدفن پروین اعتصامی- نهر بزرگ- نام عمومــی آلیاژهایی که بــه کمک آنها فلــزات را به هم متصــل میکنند ۲- نوشــیدنی مفید- محصول ٣- سیستمی برای نمایش تصویر رنگی در تلویزیونوســیلهای برای تبدیل برق موجود به برق مناســب برای دســتگاه- امر به آمدن 4- کشت بارانی- گوارا، نوشــین- از اجــزای پیراهــن 5- مایــه تزریقــی- از آثــار مولیــر، نمایشنامهنویــس فرانســوی- مذکر

6- شیرینی سوغات تبریز- مردن از غصه- شاه ساسانی و نوه اردشــیر بابــکان 7- یکدندگی- از باشــگاههای فوتبال انگلســتان- آهنگر ٨- ماده اصلی تهیه کاغذتوقف کامل فعالیتهای زیستی- تیز و برنده- شمشیر عــرب 9- واســطه و میانجــی- مشــغله- پراکندگی

1٠- جانشــینان- صــد مترمربــع- از هــم جدا شــده 11- راه میانبــر!- دارای جثه و اندام ظریف- گره فرش 1۲- فرماندهــان- کمتریــن- آزرده 1٣- تنها- پایتخت لیتوانــی- کوچکتریــن ذره 14- زد و بنــد- فاخــن 15- سنگ مرمر- تنقات بیخاصیت- فلز سرخ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.