سودوکوسخت1824

Shargh - - جامعه -

قانونهاي حل جدول سودوكو:

1- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 9 نوشته شود. بدیهي است كه هيچ عددي نباید تكرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد یك تا 9 باید نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نباید تكرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.