رونمایی از گنجینه ایرانی در «ججو» کره جنوبی

Shargh - - ورزش -

تیم ملی جوانان زیر ۲0 ســال کشــورمان از امروز بهطور رسمی کارشــان را در جام جهانی کره جنوبی شروع میکند. شــاگردان امیرحســین پیروانی امروز از ســاعت 1۲:30 دقیقــه بــه وقت ایــران در ججو کرهجنوبی به مصاف کاستاریکا، یکی از تیمهای حوزه کونکاکف میرونــد تا روز اول بازیهــای گروه C به پایان برسد. در این گروه بهغیر از ایران و کاستاریکا، دو تیم زامبیا و پرتغال هم هســتند که آنها پیش از بازی ملیپوشان کشورمان به مصاف یکدیگر میروند.

شروع با امیدواری

اگر قرار باشــد درباره شــرایط تیــم ملی جوانان کشــورمان در جــام جهانی بــا توجه بــه واقعیت صحبت کنیم بایــد بگویم نباید بخــت زیادی برای صعود از این گروه برای آنها متصور باشــیم؛ پرتغال یکی از تیمهای خوب این دوره از رقابتهاســت که بعد از فرانســه بخت اصلــی قهرمانی جام جهانی محسوب میشــود. زامبیا، نماینده آفریقا، دیگر تیم قدرتمنــد گروه C اســت که میتوانند خودشــان را بهعنوان «پدیده» جام معرفــی کنند. با این اوصاف بازی با کاســتاریکا دیدار سرنوشتســازی برای تیم ملی کشــورمان است که شکســت در آن به معنی پایانیافتــن رؤیــای صعود به مرحله بعدی اســت و پیــروزی در آن میتوانــد نویدبخــش روزهــای خوب باشــد؛ هرچنــد هنوز هم این ســناریو که «در فوتبــال چیزی پیشبینیشــدنی نیســت»، به قوت خــود پابرجاســت. تازه همیــن تیم کاســتاریکا هم که روی کاغذ ایران شــانس بیشــتری برای موفقیت مقابل آن در مقایســه بــا دو تیم دیگرِ گــروه دارد، تیــم کمتجربهای در جام جهانی نیســت. آنها برای نهمینبار اســت کــه طعم حضور در جــام جهانی را میچشــند؛ یعنی ســه برابر ایران به جام جهانی آمدهانــد. بااینحال شانســی که نصیب شــاگردان امیرحســین پیروانی شده این است که کاستاریکا هم مثــل ایران پس از چنــد دوره غیبت به این رقابتها رسیده اســت؛ البته غیبت آنها چندان طولانی نبوده و از ســال ۲011 تاکنون نتوانســتهاند به جام جهانی برســند. «برای تیم ملی ایران در جام جهانی آرزوی موفقیت میکنم. کاستاریکا تیم بسیار خوبی است و از این تیم قبا آنالیز خوبی داشــتیم». این بخشی از صحبتهای امیرحســین پیروانی، سرمربی تیم ملی کشورمان، پیش از شــروع اولین دیدار ایران در جام جهانی اســت. فارغ از مسئله «آنالیز» موضوعی که حضور ایــران در جام جهانی را تحت تأثیر قرار داده مســئله «نداشــتن بازیهای تدارکی و البته نداشتن تجربه لازم برای تقابل با تیمهای بزرگ» است. ایران پیش از شــروع این رقابتها فقط دو بازی دوستانه با ســنگال، یکی از تیمهای آفریقایی داشــته که هر دو بازی را هم با نتیجه مســاوی پشــت سر گذاشته اســت. «تیم ما از لحاظ ذهنی و روانی بســیار آماده برای دیدار با کاستاریکاســت و چند روز نیز زودتر در محل برگزاری مسابقات در کره جنوبی حاضر شدیم تا بتوانیم از لحاظ آمادگی ذهنی و روانی به شــرایط مناسبی دست پیدا کنیم و به تطابق زمانی برسیم.» این هم بخشی دیگر از صحبتهای پیروانی است که حداقل نشان میدهد تاش کرده ذهن شاگردانش را بهطورکامل معطوف به این رقابتها کند.

بیتجربه در جهان، با تجربه در ایران

درســت اســت که بازیکنــان تیم ملــی جوانان کشــورمان چنــدان تجربــه زیادی بــرای حضور در رقابتهای بینالمللی و جهانی ندارند؛ اما بهخوبی با ســطح اول فوتبال در ایران آشنا هستند و بعضی از آنها بازیکنان کلیدی تیمهای لیگ برتری محسوب میشــوند؛ در رأس همــه آنها هم امیــد نورافکن ایســتاده؛ ســتاره جوان باشگاه اســتقال تهران که رفتهرفته بهعنوان یک بازیکن میانه میدان خودش را بــه علیرضا منصوریان تحمیل کرد. نورافکن حالا به لطف تجربهای که به دست آورده قرار است بازوبند کاپیتانی تیــم ملی ایران را هم در ایــن رقابتها به بــازو ببنند؛ او میگوید: «شــرایط بدنی ما بهگونهای اســت که صددرصد برای دیدار با کاســتاریکا آماده هســتیم. امیدوارم ســه امتیاز این دیدار را که برای ما حیاتی است، کســب کنیم تا در بازی دوم و سوم بــا اعتمادبهنفس بالاتــر بازی کنیــم و در نهایت از گروهمان صعــود کنیــم». البته نورافکــن بهدلیل بازی برای اســتقال در لیگ و لیگ قهرمانان آســیا خیلی دیرتر از ســایر بازیکنان به اردو ملحق شد؛ اما تاش میکند از تجربهای که به دست آورده نهایت اســتفاده را بکند. امید هم مثل بسیاری از ستارههای کنونی دنیا کــه روزی در همین جام جهانی جوانان درخشــیدهاند میگوید برنامــه دارد به فوتبالش در اروپا ادامه دهــد: «امیــدوارم روزی در فوتبال اروپا برای کشــورم افتخارآفرینی کنم. فکری که در ذهنم وجــود دارد، این اســت که در این مســابقات، نتایج خوبی بگیریم تا بیشــتر بازیکنان به فوتبال اروپا کوچ کنند». درخشانمهر، بازیکن 18ساله ذوب آهن، دیگر بازیکنی است که تجارب درخور توجهی دارد. او در نیمفصل دوم، بازیکــن ثابت ذوب آهن بود، در لیگ قهرمانان آســیا هم در تمامی شش بازی ذوب آهن بــازی کرد. عارف غامــی، مدافع ســپاهان( و رضا جعفری )مهاجم ســایپا( دیگر بازیکنانی هستند که در لیگ شــانزدهم حضوری کامل داشــتند. چندین بازیکــن دیگر هم ســابقه چند بــازی در این فصل لیــگ برتر را دارنــد. همچنین باید به رضا شــکاری هم اشــاره کرد؛ مهاجم جوان ذوبآهن که بهتازگی به روستوف روسیه پیوسته اســت. مهدی قائدی را هــم نباید فراموش کرد، بازیکن 18ســاله ایرانجوان بوشــهر که این فصل در لیگ دسته اول با بازیهای فوقالعادهاش همه را حیرتزده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.