استقلال خوزستان نمیخواهد با الهلال بازی کند

Shargh - - ورزش -

دیروز صبح در شــرایطی که اکثــر ایرانیها اخبار شــمارش آرای انتخابات ریاســتجمهوری و شورای شــهر را دنبال میکردند، یک خبر عجیب ورزش ایران را شــوکه کرد. کاروان تیم استقال خوزستان که قرار بود برای حضــور در دیدار با الهال عربســتان صبح دیروز راهی تهران شــود تا با پرواز ســاعت 18:30 از تهران به مســقط برود، به دلیل اعتصاب بازیکنان در تهران حاضر نشد. اســتقال خوزستان پس از صعود از مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان آســیا در مرحله حذفی سهشنبه در مسقط عمان میزبان تیم قدرتمند الهال اســت امــا بازیکنــان تیم تصمیــم گرفتند به دلیل دریافتنکردن حقوق و مطالبات مالیشــان در این دیدار بینالمللی شــرکت نکنند. تصمیمی که اگر عملی شــود، عواقب تلخی برای فوتبال ایران خواهد داشــت. اســتقال خوزســتان، قهرمان لیــگ برتر در فصــل ‪-95 94‬در این فصل از همان ابتدا مشــکات مالی داشــت، بازیکنان چندین بار تمرینات را تعطیل کردند و مســئولان باشــگاه و اســتان خوزستان قول دادند که مشکات برطرف میشــود. با وجود این در انتهای فصل همچنان مشکات پابرجاست و بازیکنان تصمیم گرفتند دســت به چنین اقــدام عجیبی بزنند. حاضرنشــدن در یک دیدار قارهای تصمیمی است که مدیران فوتبال ایران را شــوکه کرده اســت. بازیکنان تیم در شــرایطی دیروز تصمیم گرفتند به عمان ســفر نکننــد که کادر فنی تیم در فرودگاه حاضر شــدند اما با اعتصاب بازیکنان برنامه ســفر به عمان لغو شــد. بازیکنــان اســتقال خوزســتان در روزهــای قبل هم در آســتانه این بازی مهم آســیایی تمرینات را تحریم کردند. اســتقال خوزســتان، اولین حضورش در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه میکند. این تیم پس از صعود از گروه خود میتوانســت به افتخارآفرینی خود ادامه دهد اما حالا اعتصاب بازیکنان تمامی معادلات را به هم ریخته اســت. این اعتصــاب میتواند جریمههای ســنگینی هم برای اســتقال خوزســتان و هم برای فوتبال ایران داشــته باشــد. غامرضا بهروان، مشاور عالی ســازمان در گفتوگو با ایســنا، دربــاره تصمیم کنفدراســیون فوتبــال آســیا درباره غیبــت احتمالی استقال خوزستان در بازی با الهال گفت : «صددرصد خود باشگاه جریمه میشود و برای فوتبال باشگاهی ما پوئنی منفی لحاظ میشــود. عاوه بر جریمه مالی برای باشــگاه استقال خوزستان، محرومیت هم برای این باشــگاه لحاظ میشــود. باید به ایــن نکته توجه کنیــم که عملکرد فوتبال باشــگاهی ما آنچنان خوب نیست. سهمیه در هر سال به عملکرد باشگاهها داده میشــود. این اقدام برای فدراســیون هم امتیاز منفی دارد. مجموعــه عملکــرد این چهار باشــگاه در لیگ قهرمانان آســیا امتیاز ما را در آســیا مشخص میکند و بــرای فوتبال ما پرســتیژ میآورد». ســعید فتاحی، مسئول مســابقات لیگ برتر هم از برخورد با بازیکنان استقال خوزســتان از سوي فدراســیون فوتبال خبر داد. او گفت: «بازیکنان و مربیان موظف به حضور در مسابقات رسمی هستند و در غیر این صورت موضوع از طریــق کمیتههــای اخــاق و انضباطــی پیگیری میشــود و احتمالا با محرومیتهایی از قبیل حضور در نقــل و انتقالات و محرومیت حضور در مســابقات مواجه میشوند .»

تلاش برای راضیکردن بازیکنان

مســئولان و مدیران استقال خوزســتان از همان دیــروز از رفتار بازیکنان تیمشــان گایــه کردند. آنها میگویند بازی با الهال یک بازی ملی است و تصمیم بازیکنان درســت نبــوده چراکــه غیبت آنهــا باعث میشود کنفدراســیون فوتبال آســیا جرائمی را برای فوتبــال ایران در نظــر بگیرد. در آنســو بازیکنان هم میگویند از بیتوجهی مدیران باشــگاه خسته شدهاند و گزینــهای به غیــر از اعتصاب ندارنــد. محمد طیبی کاپیتان این تیم بــا دفاع از تصمیم همتیمیهایش به فارس گفت : «شــما اسم باشگاه استقال خوزستان را باشــگاه نگذارید. باشــگاه که چه عرض کنم، بگذارید تیم محات. تیم ما 15 روز است که تمرین نکرده و یک نفر در محل تمرینات ما نگفت که شــما کجا هستید. بازیکن اگر برای حــق و حقوقش اعتراض نکند، پس چــه کاری انجــام دهد. مگــر نمیگویند بــازی ملی اســت پس چرا بین استقال، پرســپولیس و استقال خوزســتان فرق میگذارند؟ چرا به بازیکنان استقال خوزستان نمیرسند؟ اگر اســتقال و پرسپولیس هم چنین شرایطی داشتند آیا آنها را رها میکردند؟ هفت بار در طول فصل اعتصاب شــده و هیچ رســیدگیاي صورت نگرفته است». دیگر بازیکنان هم صحبتهای مشــابهی انجام دادنــد و تأکید کردند تــا مبلغی به حسابشان واریز نشود، بازی نمیکنند. به نظر میرسد بازیکنان اســتقال خوزستان میدانند که برای رفتن به عمان هنوز وقت هســت. آنها میخواهند به باشــگاه فشار بیاورند تا مطالبتشــان را بگیرند. بهمن روشنایی، سرپرســت تیم فوتبال اســتقال خوزســتان دراینباره گفت : «بازیکنان تا زمانی که حق و حقوقشان را نگیرند، بــه اعتصاب ادامه خواهند داد. آنهــا قبل از اینکه این تصمیم را بگیرند با مدیرعامل باشگاه جلسه گذاشتند. آنجا هم قولهایی داده شــد اما بازیکنان اعام کردند به فرودگاه نمیرویم». این در حالی است که مسئولان باشگاه از همین دیروز تاش کردند با تأکید بر ملیبودن این بازی، بازیکنان را از ادامــه اعتصاب منصرف کنند. در طول فصل بارها بازیکنان تیمهای مختلف به دلیل مشــکات مالی دســت به اعتصاب زدند و تمرینات را تعطیل کردند اما دیده نشــده بازیکنان حاضر نشوند در یک بازی شــرکت کنند. اســتقال خوزستان در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دو بازی با الهال دارد؛ سهشنبه این هفته در مسقط با الهال بازی دارد و هفته بعد در دوحه به مصاف این تیم میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.