برادر بزرگتر انتقام گرفت

Shargh - - ورزش -

بازیهــای همبســتگی کشــورهای اســامی باکــو به یکــی از به یادماندنیترین رویدادهای ورزشی برای برادران عالمیان تبدیل شد.

بازیهایی که هرچند در مقایسه با سایر رقابتهای آسیایی و جهانی از اعتبار کمتری برخوردار بود اما ســتارههای پینگپنگ ایران را بار دیگر در یک میدان رسمی برونمرزی رویاروی هم قرار داد.

مسابقات انفرادی پینگپنگ بازیهای همبستگی کشورهای اسامی جمعهشــب در حالی به پایان رســید که نوشــاد و نیما عالمیان هر دو فینالیست این مسابقات بودند.

ست اول این بازی خانوادگی، نزدیک دنبال شد و پس از تساوی 11 بر 11، این نوشاد بود که دو امتیاز گرفت و برتری را به نام خود زد.

در ســت دوم اما این نیمــا، برادر کوچکتر بود کــه عملکرد بهتری داشــت و توانست با نتیجه 11 بر ۷ پیروز باشد. در این ست دو برادر چند رالی تماشایی را به نمایش گذاشتند که با تشویقهای تماشاگران حاضر در سالن همراه بود.

نوشــاد ست سوم را به قصد جبران آغاز کرد، اما پس از برتری اولیه، نیما کار را به تساوی کشــید. نابغه چپدست پینگپنگ کشور )نوشاد( درادامه اما باتجربهتر ظاهر شــد و با نتیجه 11 بر ۷ کار را به ســود خود تمام کرد.

نتیجه ست چهارم دوباره برعکس شد و با نتیجه 11 بر 8 به نفع نیما به پایان رسید. نیما در این ست از همان ابتدا برتر از نوشاد بود.

در ست پنجم هم نیما و نوشاد پایاپای تا امتیاز 10 پیش آمدند اما این برادر چپدست بود که 3 بر ۲ پیش افتاد. این نتیجه، ست ششم را بسیار حســاس کرد زیرا شــرایط متفاوتی را برای دو بــرادر رقم میزد. همین عامل سبب شد نیما و نوشاد امتیازبهامتیاز بالا بیایند و در نهایت این نیما بود که با نتیجه 16 بر 14 پیروز شد تا همهچیز به ست آخر کشیده شود.

رقابت فشــرده پینگپنگبازان مازنی برای قهرمانی در آخرین ســت هم ادامه داشت و هیچیک برتری محسوسی نسبت به دیگری نداشت، اما در اواخر بازی نیما نتواســت از برتری ســهامتیازیاش استفاده کند و نتیجــه 9 بــر 6 را 11 بر 9 واگذار کرد تا نوشــاد به لطف تجربه بالایش مــدال طای این بازیها را تصاحب کند. اتفــاق جالب توجه درباره این مســابقه حســاس این بود که هیچیک از اعضای فدراسیون پینگپنگ از رئیس گرفته تا ســرمربی تیم و سایر بازیکنان، تماشــاگر رقابت برادران عالمیان نبودند و برای شــرکت در انتخابات ریاستجمهوری به سفارت ایــران در باکو رفته بودند. نوشــاد عالمیان پــس از قهرمانیاش گفت: «قابتهای این دوره در ســطح بالایی برگزار شــد و انگار در مســابقات قهرمانی آســیا شرکت کرده بودیم. بیشتر بازیکنان از چین بودند و از این دسته بازیکنان در ترکیب ترکیه، آذربایجان و قطر دیده میشدند. من در مرحله نیمهنهایی بهراحتی پیروز شــدم. در فینال هم واقعا بازی زیبایی برگزار شــد. فرقی نداشت که من قهرمان شوم یا برادرم. به هر حال من توانستم پیروز شوم و به قهرمانی برسم». نوشاد و نیما پیش از این برای اولینبار، ســال گذشته در رقابتهای انتخابی المپیک ۲016 ریودوژانیر و به فینال رســیدند و مقابل هم قرار گرفتند. آنجا این برادر کوچکتر بود که توانست نوشاد را شکست دهد و سهمیه المپیک را بگیرد. اما نوشاد در ادامه این پیکارها در مرحله شــانس مجدد توانست جواز حضور در المپیک ریو را به دســت آورد. در آن زمان این نظریه مطرح شــد باخت نوشاد به نیما اتفاق مثبتی بوده که هر دو را المپیکی کرد. به هر حال از نظر ورزشی حالا برادر بزرگتر انتقام گرفته است. رنکینگ جهانی فعلی نوشــاد درحالحاضر ۷6 اســت و نیما نیز در رده 1۲8 این ردهبندی قرار دارد. البته نیما دو سال پیش گوی سبقت را از برادرش ربود و به جایگاه بالاتری در ردهبندی فدراسیون جهانی پینگپنگ رسید.

نوشــاد عالمیان، نفر اول پینگپنگ ایران و ۲6 ســاله اســت تاکنون حضور در دوره از بازیهای المپیک را تجربه کرده اســت. او در المپیک ۲01۲ لنــدن در اوج جوانی فوقالعاده حاضر شــد و تاریخیترین نتیجه پینگپنگ ایران را در این رویداد بزرگ به دست آورد. او در نخستین بازی خود به مصاف ژاســتین هان، بازیکن چینیالاصل استرالیایی، رفت و با حســاب 4 بر صفر به پیروزی رسید. این نخستین پیروزی پینگپنگ ایران در تاریخ المپیک به شــمار میرود. نوشــاد در دیدار دوم توانست رقیب هنگکنگی را که در رنکینگ 31 قرار داشــت، با نتیجه 4 بر 3 شکســت دهــد و در جمــع 3۲ نفــر برتر دنیا قــرار گرفت. عالمیــان در دور بعد رقابتها، به مصاف تیمو بول رفت و این مســابقه را با نتیجه 4 بر صفر واگذار کرد. او در المپیک ۲016 ریو اما در نخســتین بازی برابر حریفی از اسلووانیا شکست خورد و حذف شد. نیمای ۲5ساله هم در اولین تجربه حضورش در بازیهای المپیک ۲016 ریو برابر حریفی از رومانی مغلوب شد و از دور رقابتها کنار رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.