نتیجهاي كه پیشبیني كرديم

Shargh - - سیاست - عباس عبدي

*بیش از يک ماه به طور مســتمر روزانه در ســطح تهران نظرسنجی انجام داديم و در آخرين روز پیشبینی خــود را از انتخابات بــه دقت تمام برای ســتاد و آقای روحانی فرســتاديم. البته در طول مــاه نیز گزارشهای روزانــه را با جزئیات تحلیلی ارائه کرديم. خلاصه نهايی اين گزارش به شرح زير تقديم میشود. دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش يافتههای نظرسنجی انتخاباتی 24 دی 1395 تا 28 ارديبهشت 1396 دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی از دی 1395 مجموعهای از نظرســنجیهای انتخاباتی در ســطح شهر تهران را از ســوی دو نفر از متخصصان نظرسنجی؛ عباس عبدی و محسن گودرزی، با همکاری حســین نورینیا، با نظــارت هادی خانیکــی، غلامرضا غفــاری و محمدرضــا جوادیيگانه و بــا حمايت وزير فرهنگ و ارشــاد اســلامی آغاز کرد. در ســال 1395 دو نظرســنجی درباره نظرات شــهروندان دربــاره دولت و انتظارات از دولت اجرا شد. در اين دو نظرسنجی، ارزيابی مردم از دولت و عملکرد آن محور اصلی ســؤالات بود. از 24 فروردين 1396 نظرسنجیها به صورت روزانه و با تأکید بر انتخابات انجام شد.

نظرســنجیهای ســال 1396 به صــورت روزانه در تهران انجام شــد و روند روزانه تغییرات افکار عمومی، گرايش به مشــارکت و رأی نامزدها بررســی شد. روزانه تقريبا 300 پرسشنامه تکمیل و با دادههای قبلی تجمیع میشد و پس از رســیدن به هزارو 500 نمونه، به همین تعداد از دادههای اول کم میشــد تــا روند تغییرات در نظرات و رفتار رأیدهی رصد شــود. با توجه به شــتاب تغییرات افکار عمومی در هفتــه آخر، نمونهها به 500 نفــر در روز افزايش پیــدا کــرد. در دو روز پايانی نمونه روزانه به 750 نفر افزايش يافت تا بتوان با دقت بیشتری نتیجه را برآورد کرد. در اين دوره، برخلاف دورههای قبل، فضای انتخاباتی بســیار دير شــکل گرفت؛ بهنحویکه برخی نامزدهای رياستجمهوری تا زمانی نزديک به روز ثبتنام هنوز مشخص نشده بودند. بههمیندلیل در دی 1395 هنوز موضــوع انتخابات به فضای افکار عمومی راه نیافته بود.

يافتههای مجموع نظرســنجیها نشان میدهند که در فروردين 1396 با طرح موضوع و مســائل مربوط به انتخابات در محافل سیاســی و اجتماعی میزان گرايش به مشــارکت در انتخابات اندکــی افزايش يافت؛ ولی تا چند روز پايانی تقريبا اين نســبت ثابت ماند. در روزهای پايانی و با شدتگرفتن فضای انتخابات بر میزان گرايش به مشارکت تا حدی افزوده شد. در هفته آخر، افرادی که برای شرکت در انتخابات مردد بودند، بهتدريج به شرکت در انتخابات گرايش پیدا کردند.

ازآنجايیکه نظرسنجیهای پژوهشگاه در تهران اجرا شد، برای برآورد نتیجه کل کشور، نتايج نظرسنجیهای ملی را که از سوی مؤسســات مختلف )ايسپا، ايپو، ايرنا و...( اجرا شد، بررســی کرد. برای اين کار، نخست نتايج مربوط به شــهر تهران در نظرســنجیهای ملــی را با نتیجه نظرسنجیهای روزانه پژوهشگاه مقايسه کرديم. در مرحله بعد، نتايج نظرســنجیهای ملی را بر اساس نظرســنجیهای روزانه شــهر تهران تصحیح و تعديل کرديم و میزان مشارکت در کل کشور برآورد شد.

روش نظرســنجیهای روزانه به پژوهشــگاه امکان میداد که اثــر وقايع و رخدادهای تأثیرگــذار بر روند و فرايند گرايش و رفتار انتخاباتی را بررسی کند. برای نمونه بعــد از مناظره دوم روند نزولــی رأی برخی رقبا برآورد شد؛ بهنحویکه بعد از مناظره سوم، افکار عمومی تقريبا صــورت نهايی به خــود گرفت. پیــش از انصراف آقای قالیباف، نظرسنجیهای روزانه شهر تهران نشان میداد که انصراف با شتاب، رأی آقای روحانی را افزايش خواهد داد و بعد از انصراف نیز نظرســنجیها اين پیشبینی را تأيید کرد.

پیشبینی ما اين بود که میزان مشــارکت در ســطح ملــی 75 درصد خواهد بود. درباره شــهر تهران انتظار میرفت 60 درصد در انتخابات شــرکت کنند و با توجه بــه موج گرايش بــه مشــارکت در دو روز آخر، احتمال افزايش آن نیز پیشبینی میشد. افزون بر اين پیشبینی شــد که ضريب مشارکت در مناطق مختلف شهر تهران تفاوت چشــمگیری خواهد داشــت. براساساين برآورد کرديم حدود 41 میلیون نفر در انتخابات شرکت خواهند کرد. نســبت رأی آقای روحانی به آقای رئیسی 60 به 40 برآورد شد و میانگین رأی آقای روحانی را 24 میلیون )در فاصله حداقل 22 و حداکثر 26 میلیون( برآورد کرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.