بازتاب پیروزي روحاني در رسانههاي خارجي

Shargh - - سیاست -

پیروزیروحانیتوفیقيبرایاصلاحطلبان

هجوم مــردم به شــعب اخذ رأي باعث شــد انتخابات در سراســر کشــور تا نیمهشب ادامــه پیدا کند. اين در حالي اســت که نگرانيهايي مبنــي بــر رأينــدادن میانهروهايي که به واســطه اقتصاد ضعیــف از ريتم تند تغییر ناراضي هســتند، وجود داشــت. کســب اکثريت آرا و پیروزی حســن روحانی، توفیــق بزرگی برای اصلاحطلبان اســت. روحانــي ارتباطــات خــود را دوباره با غــرب برقرار ميکنــد و در خانــه نیــز آزاديهاي بیشــتري پديد مــيآورد. رئیسجمهــور ايران با چالــش بزرگي از سوي رئیسي مواجه شده بود. رئیسي، يك روحاني با سیاســتهاي راديــکال متفــاوت اســت کــه بــه نگرشهــاي پوپولیســتي دربــاره اقتصــادي کــه لنگلنگان به پیش ميرود، دامن زده و از روحاني به خاطــر رويآوردن بــه اتخــاذ تصمیماتــي کــه ســرمايهگذاري خارجي را تشــويق ميکنــد، انتقاد ميکند و خواهان آراي محافظهکاران مذهبي شــده اســت. ترس از اينکه رئیســي رئیسجمهور بشــود بسیاري را در ايران مجبور به رأيدادن کرد. در تهران حتي زندانیاني مانند نرگس محمدي در زندان اوين رأي خــود را به صنــدوق انداختند. شــاعر معروف ايراني، هوشــنگ ابتهاج نیز رأي داد. اصغر فرهادي، کارگــردان ايرانــي و برنــده دو جايــزه اســکار نیز درحاليکه در فســتیوال کن شــرکت کرده بود، رأي خود را بــه صندوق انداخــت. پیــروزي روحاني با استقبال اصلاحطلبان اين کشور همراه بود. ايرانیها معمولا خیلی سريع چنین پیروزیهايی را با بوقزدن و حضور در خیابان و پخش شیرينی جشن میگیرند. اگرچه رئیســي اين رقابت را باخته است، اما به نظر میرســد وی از آرای کافی برای محفوظ نگهداشتن آينده سیاســی خود برخوردار شــده و به وی اجازه خواهد داد که بار ديگر برای چنین رقابتی حضور يابد يا توجیهی برای ارتقای وی باشد. )شرق(

بازندهمشهور

با آنکه روی هم رفته، رئیســي ٥٦ساله بازنده اين دور از رقابتها بوده، اما به نظر میرسد وی از آرای کافی نزد مذهبیون برای محفوظ نگهداشــتن آينده سیاســی خود برخوردار شده و همین مسئله به وی اجازه خواهــد داد که بار ديگر برای چنین رقابتی حضور يابد يا توجیهی برای ارتقای سیاسي وی باشد. اکنــون از او به عنــوان نماينده طیــف اصولگرا براي رقابتهاي آتي رياستجمهوري ياد ميشود که البته، چنین شــهرتي را مديون مناظرههاي اخیر است. بايد گفت حســن روحانی در انتخابات پیشــین، با شــعار ارتقای ايراني آزادتر و پیوســتن آن به عرصه جهانی، توانســت پیروز میدان شود، دو ســال پیش نیز وی با پیــروزي در توافق با قدرتهای جهان درباره موضوع هستهای ايران راه موفقیت خود را کامل کرد. )شرق(

حبابتنفس

گرچه بــراي حاکمیت ايران تعداد میلیوني شــرکتکنندگان در انتخابــات از نتیجه آن اهمیت بیشــتري دارد، با وجود اين، پیروزی روحانی در انتخابات رياستجمهوری به مثابه حباب تنفس ميماند کــه ضمن آن، ماهیت دولتــش از هر گونه نافرماني و شــورش داخلي مصون ميماند. روحاني ميخواهــد بــا تقويــت پیوســتن ايران بــه اقتصاد بینالملل و گشايش اقتصادي پرونده موفقي از خود به جــا بگذارد، بااينحال موفقیــت وی به همکاری تشــکیلات محافظهکار )اصولگرا( نظــام حاکم در ايران که به طــور ضمنی در رقابتهای انتخاباتی از ابراهیم رئیســی حمايــت کرده بود، بســتگی دارد. همچنیــن پیــروزي حســن روحانی بــه اقدامات و سیاســتهای دونالد ترامپ که ديروز برای مذاکره با مقامات عربســتان درباره مهار نفوذ منطقهای ايران وارد رياض شد،گره خورده است.)شرق(

همهپرسیبراياصلاحات

اين انتخابات يک همهپرســی برای اصلاحات بود. کارشناســان نگران هســتند کــه باوجود پیروزی قاطع حسن روحانی، او قادر به انجام اصلاحات بیشتری نباشــد. ابراهیم رئیسی، حســن روحانی را به سوءمديريت در بخش اقتصاد متهم کرد و در پی سفر به مناطــق محروم، وعــده افزايش هزينههــای رفاهی و شغلزايی داده بود. هرچند رئیسی پس از انداختن رأی خود در صندوق، گفته بود بــه نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت؛ اما يک خبرگزاری نزديک به وی گزارش داد او بعدا نســبت به کمبود تعرفههــا در حوزههای رأیگیری به وزارت کشور شکايت کرده بود. )ايرنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.