انتخابات و «روستاهراسی»

Shargh - - صفحه اول - محمدحسین عمادی

در كارزار انتخاباتی اخير، بار ديگر «روستا» و «روستاييان» به كانون خبر و مباحــث داغ كانديداهای اصلی رياســتجمهوری تبديل شــدند. يــک جنــاح كاروان به روستاها روان كرد تا با تحفه و ترفندهای تبليغاتی، روســتاييان را كه بــه نظر آنان، نيازمنــد، محروم و ديندار هســتند، به وعدههای اقتصــادی و افزايش يارانههــا اميدوار كند يا آنها را از گســترش بیدينی هراسانده و به ســوی كانديدای مد نظر خود جلب كند. جنــاح ديگر نيز كــه خــود را از قافله هجوم بیرحمانــه تبليغاتــی رقيب در مناطق روســتايی جامانــده میديد، هراســناک تاش كــرد كه به هر وســيلهای منکر تبليغات و شــايعات منفی جناح مخالف و تأثيرگذاری پيام آنان بر روستاييان وامانده از كارزار انتخاباتی خود در مناطق محروم روستايی شــود. نقطه مشــترک هر دو جناح همانــا ابهام و هراس از روســتا بهعنوان كانون لرزان اما تأثيرگذار در انتخابــات اســت. هميــن ديدگاه عمــا به يک دلنگرانی مشــترک درباره نقش و آرای روستاييان تبديل شــده كه میتوان از آن به «روستاهراســی» تعبيــر كرد؛ اما بــه اعتقاد نويســنده، بينش حاكم و براينــد عملکرد طرفداران هر دو جناح سياســی و ديدگاههای غالب نشــانگر يک شــناخت ناقص و داوری عجولانه و ناعادلانه درباره نقش روستاييان است. طرفداران آتشين هر دو جناح رأی روستاييان را يک خطر بالقوه میدانستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.