صدای مردم بهخوبی در انتخابات شنيده شد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: رئيسجمهوری، روز گذشته در جلسه هيئــت دولت، با تبريک به ملــت ايران به خاطر خلق حماســه عظيم و بزرگ 29 ارديبهشت، گفت: «دولت دوازدهم انشــاءالله دولتــی كارآمدتر و كماشــتباهتر خواهد بود و با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.