تبریک علی لاریجانی به رئيسجمهور

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: علی لاريجانی، رئيس مجلس شــورای اسامی، در پيامی به حســن روحانی انتخاب او بهعنوان رئيسجمهــور ايران را تبريــک گفت. متــن پيام رئيس مجلس به اين شرح اســت: «حجتالاساموالمسلمين جناب آقای دكتر حسن روحانی )دام عزه(...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.