گمانهزني درباره صندلي خالي هاشمي

Shargh - - سیاست -

چهار ماه بعد از درگذشــت هاشميرفســنجاني هنوز گمانهزني براي جانشــیني او در مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامه دارد. در تازهترین شــایعه که از دیروز قوت گرفت - و البته تکذیب شــد- نام حجتالاسلام علياکبر ناطقنوري براي جانشــیني سر زبانها افتاده است. این شایعه از آنجا قوت گرفته است که او یکي، دو روز قبل از انتخابات ریاستجمهوري ٩6 از ریاســت ســازمان بازرســي نهــاد رهبــري اســتعفا داد. آیــتالله موحديکرمانــي در حالي تنها چنــد روز پس از درگذشــت ناگهانی اکبر هاشمیرفسنجانی به ریاست موقت مجمع تشخیص مصلحت منصوب شــد که گمانهزنيها حکایت از این دارد که حضور او در این سمت دائمي نخواهد بود، بهویژه اینکه اسفند ٩۵ دوره پنجساله اعضای حقیقي مجمع بــه اتمام رســیده و اعضای جدید بایــد براي یك دوره پنج ســاله دیگر با حکم رهبري منصوب شــوند. براساس قانون اساسی ایران، رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام را مقام معظم رهبري تعیین میکند. همچنین برای کرسی آقای هاشمی در مجلس خبرگان رهبری هم مطابق ماده 7٩ آییــن نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان، باید در اســتان تهران انتخابات میاندورهای برگزار شــود تا نمایندهای جایگزین وی تعیین شود. مقام معظم رهبري ٢4 اســفند ســال ۱٣٩0 در حکمــی رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنجساله منصوب کردند. هاشــمي رفسنجاني ٢7 سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مجمع تشــخیص مصلحت نظام در ســال ۱٣66 و به فرمان امام خمیني )ره( ایجاد شد و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱٣68 رسما وارد قانون اساسی شــد. همان روزهاي بعد از درگذشت آیتالله هاشميرفسنجاني شــایعهاي مطرح شــد مبني بر اینکه محمود احمدينــژاد به جاي او به مجمع خواهد رفت. همان کســي کــه در دوران ریاســت جمهورياش بیشــترین تعارضها را هم با شخص هاشمي و هم با خود ساختار مجمع تشخیص مصلحت داشت و حتي معاونش آن را «مجمع بيکارها» لقب داده بود. اگرچه برخي دیگر هم معتقد بودند با توجه به نهي احمدينژاد از بازگشــت به عرصه رقابتهاي انتخاباتي از ســوي مقامات عالي نظام، احتمال رسیدن این سمت به او بعید است. تصور غالب این است که پست ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عرفا باید به یك روحاني باسابقه برســد. همان زمان از علیاکبر ناطقنوری، سیدمحمود هاشمیشاهرودی و قربانعلی درینجفآبادی هم به عنوان دیگر گزینههاي این ســمت یاد ميشــد. شاید از میان این افراد، شــخصی که از نظر وزنه سیاسی و سابقه اجرائی در میان روحانیون موجود که به مشــی آیتالله هاشــمی آشناتر است، علیاکبر ناطقنوری است که هم قادر است تا رؤسای سه قوه را در کنــار خود قرار دهد و میان آنان به مصلحتاندیشــي بپردازد و هم از نظر شــخصیتی قادر به اداره این نهاد مهم است که سیاستهای کلی نظام و برنامههای توســعهای را تدوین میکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران هاشميرفسنجاني بســیار پرخبر بود. به جز جلسههاي رسمي، یك هفته در میان، شــنبهها، که درباره سیاستهاي کلي نظام، انتخابات، محیط زیست، برنامه توسعه و... بحث و بررسي و مصوباتي صادر ميشد. شــخص خود هاشميرفســنجاني هم بســیار پرخبر بــود. روزي نبود که دیداري با جمعي از فعالان سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و... نداشته باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از هاشمي روزهاي رکود خود را طي ميکند. مشخصا جلسههاي شنبهها به حالت نیمهتعطیل درآمده است و روابطعمومي مجمع دیگر خبري از این جلســات ارسال نميکند. آیتالله موحديکرماني هم گویا چندان در مجمع مســتقر نیســت. او که ریاست جامعه روحانیت مبارز را هم عهدهدار اســت، برخلاف هاشمي شخصیتي تکنوکراتیك با پشتوانه کار اجرائي و آشنا به امور اداري و قوانین نیست. این درحالي است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 76 تنها محل کار هاشميرفسنجاني بود. او هر روز صبح از جماران تا مرمر را طي ميکرد تا به مجمع برسد و عصر بازميگشت؛ به گواه نزدیکانش، بسیار کم مرخصي ميرفت و شــبها هم که به خانه باز ميگشت پروندههاي مطالعهنشده کارهــاي روزانه را همراهش به خانه ميبرد. به نظر ميرســد که در میان گزینههاي موجود، شاید علياکبر ناطقنوري شبیهترین فرد به هاشمي براي جایگزیني اوست و براي همین هم هرازگاهي شایعه انتصابش به ریاست مجمع به گوش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.