آمار انتخابات رياستجمهوري به تفكيك استانها

Shargh - - سیاست -

انتخابات ریاســتجمهوری دوازدهم با مشارکت بیش از 40 میلیون نفر از واجدان شرایط برگزار شــد. در این دوره از انتخابات، ٥٦ میلیونو ٤۱0هــزار و ٢٣٤ نفــر واجد شــرایط رأیدادن بودند کــه از این تعداد، یکمیلیــونو ٣٥0 هــزار و ٢٩٤ نفر برای نخســتینبار میتوانســتند در انتخابات شرکت کنند. حسن روحانی ٢٣ میلیون و ۵4٩ هزارو 6۱6 رأی، معادل ۵7 درصد آرا را به خود اختصاص داد. پس از او ابراهیم رئیسی ۱۵ میلیون و 786 هزارو 44٩ رأی )٣8.۵ درصد آرا(، مصطفی میرسلیم با کسب 478 هزارو ٢۱۵ رأی و مصطفی هاشمیطبا با کسب ٢۱۵ هزارو 4۵0 رأی در کل کشــور به دســت آوردند. آرای نامزدهــا به تفکیک در هر اســتان تا لحظه تنظیم گزارش به شــرح زیر است؛ با این توضیح که آمار تفکیکي استانهای خراسان جنوبی، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد همچنان منتشر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.