واكنش سردار جزایری به سخنان تیلرسون درباره انتخابات

Shargh - - سیاست -

ایرنا: ســردار جزایری معاون ســتاد کل نیروهای مســلح به ســخنان وزیر امور خارجه آمریــکا درباره انتخابات ریاستجمهوری کشــورمان واکنش نشان داد و گفت: مقاومت منطقه امروز در بهترین وضعیت خــود قــرار دارد و قادر اســت با اقدامــات نظامی و تروریســتی به خوبی برخورد کند. ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح اظهار کرد: تنهــا راه صلح آرامش منطقه، خروج آمریکاییها و دستکشیدن رژیمهای وابســته و مرتجع منطقه از عملیاتهای تجاوزکارانه و تروریســتی علیه کشورهای مستقل است. او افزود: سیاستها و اهداف دفاعی جمهوری اسلامی ایران در یک روند تعریفشــده مشخص در حال انجام است و هیچ عاملي مانع این کار به حساب نمیآید. در شرایط امروز جهانی و منطقه و با توجه به وجود دشــمنان قسمخورده انقلاب اســلامی، تداوم و سرعتدهی و عمقبخشی به اهداف دفاعی، از جمله سیستمهای دفاعی موشــکی از اولویتهای کشــورمان محسوب میشــوند. گفتنی اســت رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به پیروزی حســن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری بیانیهای منتشر کرد و در آن به تکرار ادعاهای خصمانه واشــنگتن علیه تهران پرداخت. او در بیانیه خود بــا تکرار این ادعا که ایران از تروریســم در منطقه حمایت میکند، آورد: آنچه ما امیدواریم این است که روحانی اکنون یک دوره جدید دارد و باید از آن برای برچیدن شبکه تروریسم ایران و پایاندادن به تأمین مالی شبکههای تروریستی استفاده کند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهور روحانی آزمایشهای موشــکی بالســتیک در ایران را متوقف کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.