وزیر كشور: به همه عزیزان دستمریزاد میگویم

Shargh - - سیاست -

ایسنا: وزیر کشور با صدور پیامی خطاب به ملت شریف ایران، حماســه حضور مردم در انتخابات را ستود و از همه مردم قدرداني کرد. متن پیام عبدالرضا رحمانیفضلــی در این پیــام آورده اســت: اکنون کــه انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری اســلامی ایران و پنجمین دوره شــوراهای اسلامی شهر و روســتا با حضور پرشور و شعور ملت ایران، یک پیروزی بزرگ را برای مردم شــریف ایران، رقم زده اســت، لازم میدانم از فرد فرد آحاد ملت که با حضور فعال در عرصه تعیین سرنوشــت، مسیر این پیروزی را گشودهاند، سپاسگزاری نمایم. سنت پرافتخــار انتخابات در جمهوری اســلامی ایران، در فراز و فرود ســالهای پس از پیــروزی انقلاب و در گرماگرم حوادث دورانســاز و دشوار این چهار دهه، به چنان رشــد و بالندگی دست یافته که بیشک به یکی از شــاخصها و ممیزات الگوی مردمســالاری دینی تبدیل شــده و مدیریت سیاست داخلی کشور با اتکا بر آن قوام یافته است. در این میان؛ انتخابات سال جاری، که در شرایط پیچیده و حساس منطقه ما واقع شــد، فرصت جدیدی را در برابر ملت ایران قرار داد تا رویکردهــا و روشهای مورد نظر خود را در عرصه سیاســت، مدیریت و فرهنگ، پی گرفته و تحقق آن را در چارچوب قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران و در متن آرمانهای انقلاب اسلامی پیگیری نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.