احتمال گفتوگوی تیلرسون و ظریف

Shargh - - سیاست -

ایسنا: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا که به همراه ترامپ به ریاض سفر کرده، در کنفرانس خبری مشــترک بعد از ملاقــات با عادل الجبیــر وزیر خارجه عربستان از احتمال گفتوگو با محمدجواد ظریف خبر داد و گفــت وی هیچگاه تلفن را روی کســی که قصد تعامل دارد، قطع نکرده است. عادل الجبیر نیز در پاسخ به سؤالی درباره انتخاب مجدد حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور ایران گفت: انتخابات ریاســتجمهوری ایران یک موضوع داخلی اســت. مــا تنها به عملکرد ایــران توجه میکنیم نه به ســخنان آنها. وزیر خارجه عربســتان همچنین بــار دیگر ایران را بــه مداخله در امور کشــورهای منطقه متهم کــرد و گفت: مهمترین موضوعاتی که ملک سلمان، پادشاه عربستان و دونالد ترامــپ، رئیسجمهــور آمریکا دربــاره آنها گفتوگو کردنــد، مقابله با تهدیدها، روابــط دوجانبه و راههای تقویت آن و همچنین مقابله با تروریستها و جلوگیری از فعالیتهای ایران اســت و توافقهایی امضا شد که به موجــب آنها حمایت ایران از تروریســتها و دادن موشک به آنها متوقف خواهد شد. او در ادامه مدعی شد: همچنین به موجب این توافقها نقض حقوق بشر در ایران و دخالتهای آنها در امور کشــورهای منطقه متوقف خواهد شد. این ادعاها در حالی مطرح میشود که عربســتان با سیاســت ایرانهراسی خواستار ایجاد تنش میان ایران و کشورهای منطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.