انتظارات وزیر خارجه آمریکا حاكی از نادانی آنهاست

Shargh - - سیاست -

ایرنا: ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح گفت: انتظــارات وزیــر خارجــه آمریــکا از رئیسجمهور ایــران حاکی از نادانی مقامــات آمریکا از جمهوری اســلامی ایران است. سردار سیدمســعود جزایری افزود: مقاومت منطقه امــروز در بهترین وضعیت خود قرار دارد و قادر اســت در برابر اقدامات نظامی و تروریســتی بهخوبی برخورد کنــد. او افزود: تنها راه صلح و آرامش در منطقــه، خروج آمریکاییها و دستکشــیدن رژیمهــای وابســته و مرتجــع از عملیاتهــای تجاوزکارانــه و تروریســتی علیــه کشورهای مستقل اســت. سخنگوی ارشد نیروهای مســلح تصریح کرد: سیاســتها و اهــداف دفاعی جمهوری اســلامی ایران در یک روند تعریفشده و مشــخص در حال انجام اســت و هیچ عاملی مانع این کار به حســاب نمیآید. ســردار جزایری افزود: در شــرایط امروز جهانــی و منطقه و بــا توجه به وجود دشمنان قســمخورده انقلاب اسلامی، تداوم و سرعتدهی و عمقبخشــی به اهداف دفاعی، از جمله سیســتمهای دفاعی موشکی از اولویتهای کشورمان محســوب میشــوند. پیش از این رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر اخیرش به عربســتان، اظهاراتــی درباره انتظــارات خود از رئیسجمهوری ایران داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.