كانال خانه احزاب جعلي است

Shargh - - سیاست -

ایرنا: قدرتعلی حشــمتیان، رئیــس خانه احزاب، گفــت: مدتی اســت گروهــی بینامونشــان، با نماد کلبه و نــام خانه احزاب در فضــای مجازی مطالبی را بــه صورت جعلی در راســتای تفرقــه و نفاق بین جریانهای سیاسی کشور منعکس میکنند که مورد اعتراض فرهیختگان و شــخصیتها نیــز قرار گرفته است. حشــمتیان اظهار کرد: ســاخت کانال جعلی بــه نام خانه احزاب از طریــق دبیرخانه و کمیتههای اطلاعرسانی و حقوقی خانه احزاب ایران به کمیسیون مــاده ۱0 احــزاب، وزارت کشــور و وزارت اطلاعات و پلیس فتا منعکس شده اســت. وی افزود: متأسفانه مدیران این کانال جعلی درمورد اصلاح نام این کانال جعلی اقدام نکردهاند. رئیس خانه احزاب ایران یادآور شد: خانه احزاب ایران آرم مخصوص و مصوب دارد و بدون آرم رسمی خانه احزاب ایران، ساختن کانالهای جعلی از نظر ما جرم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.