اعلام نظر شورای نگهبان درباره شکایات از نحوه برگزاری انتخابات

Shargh - - سیاست -

فارس: عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبــان، در پاســخ بــه ســؤالی درباره شــکایات ارسالشــده به این شــورا در زمینه تخلفات در روز برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری، گفت: افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شــکایاتی دارند، طبق قانون تا پایان امروز فرصت دارند، شــکایات خود را همراه با مستندات تقدیم شــورای نگهبان کنند. او افزود: طبق قانون، شورای نگهبان حداکثر ۱0 روز از زمان برگزاری انتخابات؛ یعنی تا سهشنبه هفته آتی فرصت دارد پس از بررســی شکایات، نتایج را اعلام کنــد. کدخدایی گفت: شــورای نگهبان همچنین تا همان روز سهشــنبه هفته آینده فرصت دارد درباره صحت برگزاری انتخابات ریاستجمهوری نظر خود را اعلام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.