حیدري: روحانی باید پیگیر وعدههای انتخاباتی خود باشد

Shargh - - سیاست -

ایلنا: غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران گفت: درصــد بالای آرایــی که به روحانی داده شــد، باعث میشــود که او مطالبات مردم را بهطــور جدیتری پیگیری کند، یکــی از این مطالبات بحث رفع حصر و ممنوعالتصویری خاتمی اســت. ایشــان در سفرهای انتخاباتی خود اذعان داشتند که با ۵۱ درصد نمیشود پیگیــر ایــن مطالبات بــود و احتیاج به میــزان آرای بیشتری است. اکنون که این میزان رأی بیشتر حاصل شده، باید پیگیر این موضوع باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.