پیام تبریک وزیر اطلاعات

Shargh - - سیاست -

ایلنا: وزیر اطلاعات به مناســبت حماسه پرشور انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری و پنجمین دوره شــورای اســلامی شــهر و روستا پیام تبریک و تشکر صادر کرد. در پیام محمود علوی آمده اســت: حضور بهموقع شــما زنان و مردان و اقشار مختلف جامعه در صحنههای خطیر کشور، امنیت ملی و مشــروعیت نظــام را تضمین کرده اســت و بهحق که تجربه امنیت پایدار کشور در سالهای اخیر مدیون همین شناخت درست و حضور بهموقع مردم اســت که جهانیان و مدعیان دروغین دموکراسی در جهان غرب را نیز به تعظیم واداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.