جهانگیری:امروز روز تفاهم گفتوگو و مشاركت ملی است

Shargh - - سیاست -

ایسنا: معــاون اول رئیسجمهور با انتشار پستی در توییتــر، از ضرورت تفاهم، همکاری و مشــارکت ملی پس از انتخابات نوشــت. اســحاق جهانگیری نوشــت: روزی دیگــر و مرحلهای دیگر آغاز شــده، روز تفاهم ملی، گفتوگوی ملی و روز مشــارکت و همکاری ملی برای برداشتن گامهای بلندتر بهسوی توسعه همهجانبه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.