مراد ثقفی آزاد شد

Shargh - - سیاست -

ایلنا: مراد ثقفی، فعال مدنی که روز ٢٦ اســفند سال گذشته بازداشت شــده بود، روز گذشته از زندان اوین آزاد شــد. مــراد ثقفی، روزنامهنگار، پژوهشــگر مسائل سیاســی و صاحبامتیاز و مدیرمسئول نشریه گفتوگو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.