وضعيت نامناسگبشکقسزرگانبوراکنامشرخدصکرردبيشتر استانها

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران براي نخستينبار دست به پايش محيط كســبوكار كشور براســاس قانون زده و يافتههاي علمي آن را ديروز در جمع هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ارائه كرده است. براساس يافتههاي ايــن پايش كه جزئيات بيشــتري از آن را در گفتوگو با محمدرضا دوســتمحمدي، مدير مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، بررســي كردهايم، هرچند روند بهبود كسبوكار كشــور بهكندي، اما در حال طيشدن اســت و رتبه ايران در سال 2016 با ســهپله ارتقا به 117 رسيده، اما براساس يافتههای اين طرح در پاييز 1395، استانهای كهگيلويهوبويراحمد، كردستان و ايــلام به ترتيب دارای بدترين وضعيت محيط كســبوكار و اســتانهای مازندران، تهران و گيلان به ترتيب دارای بهترين وضعيت محيط كســبوكار نسبت به ساير استانها ارزيابی شدهاند. اين نكته را بايد افزود كه عدد شاخص برای حدود 75 درصد استانهای كشور، از رقم شاخص ملی فضای كسبوكار بالاتر بوده كه نشــانگر وضعيت نامناسب اين شاخص در اكثر استانها نسبت به شاخص ملی است. نكته ديگري كه در اين گفتوگو به آن اشاره شد، تأييد گفتههاي اغلب كارشناســان اســت كه تأكيد دارند هنوز بخش واســطهگري مالي براي سرمايهگذاران بخش خصوصي جذابيت دارد. بر اساس يافتههاي اين پژوهش، بخش واســطهاي مالي، با كمترين مشــكلات محيط كسبوكار روبهروســت و به همين دليل به عنوان يكي از دلايل، با رونق همراه اســت و جذابيت سرمايهگذاري در آن وجود دارد. جزئيات بيشتر اين طرح را بخوانيد.

پيشتر مركز پژوهشهای مجلس اين پروژه را برعهده داشت. روش كار شما با مركز پژوهشهاي مجلس فرقي داشت؟

در ایــن پژوهــش، روش کار اســتفاده از مؤلفههاي پیمایشــي به همراه مؤلفههاي آمارهاي رســمي بود؛ درحاليکه در آمارهاي مرکز پژوهشهاي مجلس فقط مؤلفههاي پیمایشي در دستور کار قرار ميگرفت. ما 21 فعالیت اصلي داریم که کل فعالیتهاي اقتصادي کشور را دربر ميگیرد که تمام اینها را در آمار آوردیم. در این زمینه، دچار مشــکلاتي بودیم و هســتیم. یکسري از بنگاههاي اقتصادي مربوط به دولت اســت که در دســترس نبودند و بخش دیگر هم ما نتوانســتیم در بخش اول پایــش، آنها را مورد ارزیابي قرار دهیم؛ بنابراین اطلاعات کنوني در رابطه با ۹ گروه است که در آن نشان دادیم کدامیك از فعالیتهاي اقتصادي هستند که اکنون دچار مشکلات کسبوکار بیشتري هستند. برایناساس مشخص شد، فعالان اقتصادي که در زمینه عمدهفروشي و خردهفروشي )صادرات و واردات( فعال هستند، با بیشترین مشکلات روبهرو هستند و کســاني که در فعالیتهاي واسطهاي تأمین مالي و بیمهاي حضور دارند کمترین دغدغه را در این زمینه دارند. در واقع این امر نشان ميدهد هنوز هم فعالیتهاي واســطهاي مالي، ميتواند براي فعالان اقتصادي به ســبب مشــکلات کمتر جذابتر باشد. در بررسي این بخش متوجه شدیم که بخش ســاختمان از همه بخشها با فاصله بسیار بالایي، اوضاع نابسامانتري دارد، اما به سبب اینکه نمونه کمتري داشتیم، در آمار این بخش را وارد نکردیم.

نتيجه اين بررسيهاي شما چه بود؟

در ایــن پایش نمره 10، بدترین ارزیابی اســت و هرچه رقــم پایینتر بیاید نشــاندهنده بهبود محیط کســبوکار اســت. عددي که ســیر زماني مرکز پژوهشهاي مجلس در تابستان سال گذشته نشان ميداد، عدد 5.۹3 بود که طبق این عدد، در بررسي اتاق ایران، در قالب شاخص ملي کسبوکار به 5.8۶ رسیده است؛ بنابراین اولین نتیجهاي که گرفتیم آن بود که روند کندي که در دو سه سال اخیر در راستاي بهبود در پیش گرفته شده تداوم دارد، هرچند که این روند بســیار کند است. براساس یافتههای این طرح در پاییز 13۹5، استانهای کهگیلویهوبویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کســبوکار و اســتانهای مازندران، تهران و گیلان به ترتیــب دارای بهترین وضعیت محیط کســبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند. این نکته را باید افزود که عدد شاخص برای حدود 75 درصد استانهای کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استانها نسبت به شاخص ملی است.

به روند بررسيهاي شما به هيچ عنوان خطاي آماري وارد نيست؟

ســعي کردهایم با درنظرگرفتن اطلاعات ملي و اصلي در کنار پرسشنامهها، اطلاعات بهدســتآمده را تطبیق دهیم تا اگر خطایي از سوي بنگاههاي اقتصادي صورت گرفته، امکان تعدیل در آمار داشــته باشــد. به این معني که ممکن است افراد اطلاعات نادرستي را از دادهاي که چندان تأثیرگذار نیست، ارائه دهند که ما در بررسي تطبیقي، اصلاح آنها را در دستور کار قرار ميدهیم. البته نباید نادیده گرفت که هماهنگي سه اتاق براي دستیابي به اطلاعات، آن هم در نخستین اقدامات کار سادهاي نیست. با توجه به اینکه اکنون 820 فعالیت اقتصادي را بهصورت پراکنده در کل کشور رصد کردهایم اعلام کردیم که در گام نخست این آمار امکان تعمیم به کل کشور را ندارد، اما در بررسيهاي بعدي این امکان فراهم خواهد شد.

آيا بررسی وضعيت كسبوكار در دولتهای قبلی را در دست داريد؟

این کار از سوی اتاق انجام نشده؛ اما مرکز پژوهشهای مجلس از سال 8۹، این کار را انجام داده است. طبق سری زمانی مرکز پژوهشهای مجلس، از سال 8۹ تاکنون که بهصورت فصلی تهیه شــده، جز دو ســال ۹0 و ۹1 که اوضاع در دولت قبل به واســطه عملکرد دولت در حــوزه مدیریتی بازار، ارز و هدفمندی یارانهها بهشــدت ملتهب شده بود، روند محیط کسبوکار بهویژه از اواخر سال ۹4، رو به بهبود رفته؛ هرچند در این میان پستیوبلندیهایی را هم شاهد بودیم؛ اما همواره شاهد این روند کند رو به بهبود بودیم.

رتبه كسبوكار جهانی ايران اكنون چقدر است؟

طبق شــاخص دوئینگ بیزینس که از ســال 2005 مورد بررسی قرار گرفته، رتبه ایران از نظر بهبود محیط کسبوکار در سال 201۶ ، 117 بوده است که بهبود سهپلهای را نسبت به سال قبل نشان میداد.

هدف از اين پايش چه بوده است؟

هدف ما از این بررسیها، آن بوده که این آمارها را در اختیار دولت و حاکمیت قرار دهیم و اعلام کنیم کدام فعالیتهای اقتصادی، چه مشــکلاتی دارند و با کدام بخش از دولت دچار مشکل هستند، یا مشخص کنیم کدام بخش اجرائی کشور، همراهی لازم را با فعالان بخش خصوصی ندارد. روح قانون، علتیابی و آسیبشناسی محیط کسبوکار برای حل مشکلات این بخش و اولویتبندی مشکلات برای بررســی و حل بحران است. ممکن است از تبعات این اقدام آن باشد که فعالان بخش خصوصی سراغ حوزههایی که مشکلات بیشتری متوجه آنهاست، نروند؛ اما این جزء اهداف این پایش نیست.

ادامه در صفحه 5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.