اشتغالزایی ۹۶ مبتنی بر رَستههای شغلی

Shargh - - اقتصاد -

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار با اشاره به اینکه سیاست اشتغال در سال ۹۶ مبتنی بر حوزهها و رستههای شغلی است، گفت: باید سالانه ۹80 هزار شــغل ایجاد کنیم تا نرخ بیکاری کاهش یابد.بــه گزارش وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، عیســی منصوری گفت: توســعه اشــتغال در کشور مســتلزم بزرگشــدن کیک اقتصادی در کشور است و لازم اســت که از مواهــب برجام اســتفاده کنیم؛ چراکه معتقدم برجام میتوانــد بهعنوان پلی عمل کند که ما را به بازار جهانی اتصال دهد.وی با اشــاره به مصوبات اشتغال برای ســال ۹٦ گفت: امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده و برای توسعه اشتغال نیاز به حمایت دولت از بخش خصوصی است. باید دست بخش خصوصی را گرفــت و آنان را به جلو راهبــری کرد.منصوری با بیان اینکه براســاس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۹80 هزار شــغل ایجاد کنیم تا نرخ بیکاری کاهش یابد، گفت: سیاســتهای کارکردی در کشور تا حدی افقی است و این در حالی است که باید فضای کسب و کار بهبود یابد.معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامه داد: تولید و اشتغال باید با هم دیده شود. سیاستهای اشتغال در سال ۹٦ مبتنی بر درنظرگرفتن حوزهها و رستههای شــغلی اســت.منصوری با بیــان اینکــه وزارت کار بهعنوان مسئول ارکستراسیون اشتغال در کشور است، گفــت: وزارت کار هماهنگی بین دســتگاهها را برای توسعه اشتغال شــروع کرده است و مشخص کرده چه رستههای شــغلیای میتواند در اولویت باشد. معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی یادآور شــد: هماکنون به دنبال ظرفیتهایی هستیم که بتوانند اشتغال بالایی را رقم بزنند.وی با اشــاره به سهم 1٤ میلیارد دلاری پوشاک در اقتصــاد ایران گفــت: درصورتیکه روی رســته پوشاک ســرمایهگذاری کنیم، بهرهوری ملی افزایش مییابد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: همه رستههای شــغلی نظیر پوشاک یا فناوری اطلاعات در صورتــی میتوانند کیک اقتصاد ایران را بزرگ کنند که به بازارهای جهانی اتصال یابند.وی با بیان اینکه در ســالهای 2008 و 2011 بهترتیب ۹٦ و 88 درصد بنگاههای کشور به شبکه صنعتی مربوطه و بهویــژه شــبکه جهانــی مربوطه متصــل نبودند، گفت: درصورتیکه کالایــی را تولید کنیم؛ اما با برند جهانی اتصال نباشد، به شکل منفرد کسی آن را از ما نمیخرد.وی تأکید کرد: اگر اتصال برقرار شــود، رشد اقتصادی اتفاق میافتد، ســرمایهگذاری خارجی نیز تحقــق مییابد. هماکنون اتصال با برندها در رســته پوشــاک انجام شــده که این اتصال میتواند بخش بزرگی از نیاز 1٤ میلیاردی پوشــاک کشور را که بخش عمــده آن با قاچاق اســت، کاهش دهــد.وی گفت: همچنین در حوزه فناوری اطلاعات باید با کشورهای کره جنوبی، هند و آلمان تعامــل برقرار کنیم تا چتر حمایتی برای این رسته شغلی ایجاد کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.