کشورهاي حاشيه خليج فارس تمایل به خرید گاز ایران دارند

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

معــاون وزیر نفــت در امــور گاز از تمایل کشــورهاي حاشــیه خلیج فارس براي خریــد گاز از ایــران خبــر داد و گفت: اکنــون و پــس از برگزاري انتخابات، فرصت مناســبي بــراي پیگیــري این امر است. «حمیدرضا عراقي» درباره مذاکره با کشورهاي حاشیه خلیج فارس براي صادرات گاز، گفت: بهتازگي مذاکرهاي با آنها نداشتهایم، اما به صورت غیرمستقیم گفتهانــد ميخواهند در اینباره مذاکــره کنند. وي با بیان اینکه با کاهش تنشها در منطقه، شرایط بهبود ميیابد، تأکید کرد، به نظرم پس از برگزاري انتخابات، این اقــدام را بتوان راحتتر پیگیــري کرد. به گزارش ایرنا، اغلب کشــورهاي حاشیه خلیج فارس با وجود داشــتن منابع غني نفت، از ذخایــر کافي گاز محروم هستند و در بین آنها فقط ایران و قطر به حجم عظیم ذخایر گاز دسترســي دارند و ميتوانند صادر کنند. هر چند عراق نیز داراي ذخایر قابل توجه گاز اســت، اما به دلیل شــرایط موجود این کشــور، به نظر نميرسد تا ســال 2018 یــا حتــي 2020 بتواند به ایــن ذخایر دسترســي پیدا کند. حوزه خلیج فــارس حدود 730 میلیارد بشــکه ذخیره اثبات شــده نفت و بیش از 70 تریلیون مترمکعب ذخیره گاز طبیعي را در خود جاي داده اســت. اما با وجود برخورداري اغلب کشورهاي منطقــه از میادین عظیــم نفتي، این کشــورها منابع مستقل گازي ندارند و اغلب منابع گازي به صورت گاز همراه با نفت است. کشورهایي مانند عراق، عربستان، کویت و امــارات هر چند داراي منابع گازي هســتند، امــا این منابع به طور عمده گاز همراه با نفت اســت و این کشورها ذخایر مســتقل گازي ندارند. تولید این گازها نخست بر میزان تولید نفت مبتني است و بیشتر براي تزریق گاز به مخازن اســتفاده ميشود؛ بنابراین نميتوانــد به عنوان منبع مطمئــن عرضه گاز لحاظ شــود. با توجه به اختصاص گاز میدان گنبد شــمالي قطر به تأسیســات الانجي )گاز طبیعي مایعشده(، در عمل این کشــور گازي براي صادرات از طریق خط لوله ندارد و بهاینترتیب ایران، تنها کشوري است که ميتواند از طریق خط لوله، گاز مورد نیاز کشــورهاي منطقــه را براي مصرف در بخــش خانگي، صنایع و آبشیرینکنها تأمین کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.