خوشامدگویی به کودکی که بالغ شد

Shargh - - اقتصاد -

صرفنظر از همه چالشها و کاستیها و مطالبات و حتــی ارزیابیهــای متفاوتی کــه از واقعیت پیشرو وجود دارد، یک واقعیت درخشــان در انتخابات تجلی پیدا میکند و قابل مشــاهده است که میتوان بهعنوان جشــن دوران پختگی و قوام جامعه مدنی در ایران به آن توجــه کرد. پیامدهای ســودمند و امیدوارکننده این فصل تازه، هم در ساحت و سرای حاکمیت و لایههای مدیریتی کشور و نظام در سطوح گوناگون و هم بهویژه در متن جامعــه عبارتانــد از 1- داغ باطل خوردن بر تئــوری مونوپولی یا فقط ما و حرکت بهســوی پذیرش دیگری 2- پذیرش قواعد و منطق بازی در عرصه کنش سیاسی 3- دوسویهشــدن تأثیرگذاری جامعه مدنی و لایههای قــدرت. در این مورد توضیــح میدهم که به گواهــی تحلیل واقعیتهای آنچه در دســتکم چهار سال گذشته شــاهد بودیم، رخدادهای مهم سیاسی در کشــور ما فرایندی از کنشگری دوســویه تدبیرکنندگان کشــور و تصمیــم جامعه مدنی بــوده، نهفقط یکی از اینها پایدارشــدن نسبی روانشناســی سیاسی جامعه که نتیجه آن قابلپیشبینیشــدن آینده است برای هر شهروند متناســب با نوع گرایش و نظرگاه و چشمانداز مورد نظر اوســت. عقلانیت از آنجا آغاز شد که معلوم شد در این کشــور نیز مثل هر جامعه دیگری نمیتوان همه مردم را شکل هم کرد؛ متولیان امر نیز پذیرفتهاند و رفتارشــان نشــان میدهد که جامعه دوگرایشــی را به رســمیت میشناســند. این انتخابات نشان داد مدل آرمانی این اســت که هم جامعه و هــم حاکمیت هر دو با هم حضور داشــته باشند و دســت به کنشگری، فعالیت و رقابت بزنند و نتیجــه را بپذیرند. دیروز ایران آرام و بدون حرف و حدیث بود. به این دوران پرشور اما همراه با عقلانیت بلوغ اجتماعی ایرانیان، باید خوشامد گفت و فراتر از انتخابات و نتیجه آن که البته امر مبارکی بــود، این واقعیت را ارج نهــاد و از آن صیانت کرد. این بهعنوان یک وظیفه مهم ملی برای پایش چنین فصل باارزش و امیدوارکنندهای است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.