آغاز تعادل و اصلاح قیمتها در بورس بورس به ثبات رسید

Shargh - - اقتصاد - فاطمه تيموری کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

دیروز شاخص بورس 11۶.43 واحد افزایش یافت. در دومیــن روز از هفته جاری، شــاخص کل در کانال 81 هزار ایســتاد و بازار از ثبات بیشتری برخوردار بود؛ چراکــه برخی معتقدند روند مقاومتــی در بازار آغاز شده اســت. در معاملات روز یکشــنبه، شاخص کل بورس نســبت به روز گذشــته با افزایش 11۶واحدی به رقم 81هزارو 1۹4رســید. از سوی دیگر، معاملات شرکت کشــتیرانی جمهوری اسلامی ایران توانست 3۹ واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل را به ثبت رساند. همچنین معاملات شرکت پالایش نفت اصفهان نیز 25 واحد منجر به افت شاخص شد. شاخص قیمت با رشد اندک 3۹واحدی به عدد 27هزارو 817، شاخص هموزن با افت 41.14 واحــدی به عدد 17هزارو ۶31 و شــاخص آزاد شــناور با رشــد 102واحدی به عدد 88هزارو ۶۹5 رسیدند. از سوی دیگر در بورس تهران با 53هــزارو 427 معامله، تعداد 787میلیاردو 287 میلیون ســهم به ارزش دوهــزارو ۶۶4میلیاردو 20۶ میلیون ریال دادوستد شد. در این معاملات، نمادهای معاملاتی «خساپا»، «شبندر» و «آپ» بیشترین بیننده را داشــتند. برترین گــروه معاملات، دیــروز در اختیار گــروه خودرو با 11هــزارو ۹73 معامله قرار داشــت و گروههای دســتگاههای برقی، ســرمایهگذاریها و شــیمیایی برترین گروهها در بازار محســوب شــدند. همچنین دیروز بیشــترین حجم معاملات در ســهام شرکت سرمایهگذاری ســایپا با 12۶ میلیون سهم به ارزش 134 میلیــارد ریــال صورت گرفت و بیشــترین ارزش معامــلات نیــز در معاملات ســهام شــرکت ایرانترانسفو با ارزش 1۶۶ میلیارد ریال رقم خورد. در معاملات روز یکشنبه دو معامله بلوکی انجام شد که یکی در نماد «ولساپا» به حجم 45 میلیون سهم بود که ارزش آن 81میلیاردو ۹00 میلیون ریال رقم خورد و دیگری «وبانک» بود که این بلوک 20میلیونسهمی به ارزش 44میلیاردو ۶00 میلیون ریال جابهجا شــد. گفتنی است؛ در این معاملات نماد معاملاتی «فجر» با 5.23 درصد افزایش بیشترین افزایش قیمت و نماد معاملاتی «فباهنر» با 4.81 درصد کاهش، بیشــترین کاهش قیمت بــورس تهران را رقم زدنــد. علاوه بر این، دیــروز در بازار فرابورس 18۶ میلیون ســهم به ارزش یکهزارو 522 میلیارد ریال معامله شد. در این معاملات نماد «زاگرس» با 3.۶۹ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شــاخص فرابورس گذاشت و «مارون» با 2.83 واحد بیشترین تأثیر منفی را بر این بازار گذاشت. در بازار فرابــورس بازهم نمادهای «ذوب» و «اپرداز» بیشترین بازدیدکننده را داشتند. گفتنی است؛ با توجه به رشــد اخیر بازار سرمایه در یک ماه اخیر و براساس پیشبینی کارشناســان، احتمــالا روند اصلاح قیمت برخی از سهامها و مقاومت شاخص آغاز شده است؛ چراکه برخی رقم شاخص را در عدد فعلی مقاومتی ارزیابی میکنند و با مثبت خواندن آینده بورس، انتظار دارند شــاخص از این رقم گذشته و به 84 هزار واحد برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.